НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2015 г. намаляват с 0.4% спрямо края на март 2015 г., като достигат до 32.0 хил. души. Наетите лица в частния сектор намаляват с 0.5% (25.2 хил.), докато в обществения сектор – се увеличават с 0.1% (6.8 хиляди).
В сравнение с юни 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол се увеличават с 2.8%. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 5.3%, докато в обществения сектор – намаляват с 5.4%.
През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2015 г. с 1.9% (до 657 лева). В обществения сектор средната месечна заплата нараства спрямо предходното тримесечие на 2015 г. с 5.2% (до 752 лв.), а в частния сектор – с 1.0% (до 631 лева).
В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата за област Ямбол нараства с 8.6%, съответно в обществения сектор увеличението е с 3.4%, а в частния – с 11.3% (фиг. 1).

Фиг. 1. Средна месечна работна заплата в област Ямбол по сектори и тримесечия

GR_1
В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2015 г., област Ямбол се нарежда на 21-во място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 202 лв. и Враца – 897 лв., а най-ниска – в областите Видин – 600 лв. и Благоевград – 608 лв. (фиг. 2).

Фиг. 2. Средна месечна работна заплата по области през II-то тримесечие на 2015 година

GR_2

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.
Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.
Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Пазар на труда/.

About the Author :