Над 90 души ще получават грижи в домашна среда в община „Тунджа“

“Тунджа”, 11.06.2021

На 10.06.2021 г. започнаха дейностите по проект „Патронажни грижи + в община Тунджа“.

Той е по процедура BG05M9OP001-6.002  „Патронажна грижа +“ на  ОП РЧР 2014-2020 и предвижда предоставяне на интегрирани социално–здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Проектните дейности включват предоставяне на мобилни  медико – социални грижи за хората от малките населени места и превенция на COVID-19  в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, ще се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца.

Ще бъде осигурена заетост за 12,5 щатни длъжности. Медицински сестри, социален работник, психолог, рехабилитатор и домашни помощници ще бъдат в подкрепа на потребителите.

Планираната продължителност на проектните дейности е 13 месеца, като през 12 от тях ще се предоставят патронажни грижи в обичайната семейна среда.

Осигурената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 383 092.18 лв .

About the Author :

Leave a reply