Над 79 млн. евро са чуждестранните инвестиции в Ямболска област през 2015 г.

444По данни на ямболския отдел „Статистически изследвания” преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2015 г. възлизат на 79.0 млн. евро, което е с 36.0% повече в сравнение с 2014 година.

През 2015 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 58.9 млн. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 10.4 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 87.7% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции, а относителният им дял нараства общо с 12.7 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции са 7.8 млн. евро, или с 39.0% по-малко в сравнение с 2014 година.

По окончателни данни през 2015 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 268.5 млн. лeва и в сравнение с предходната година нарастват с 21.9%.

Най-голям обем инвестиции в дълготрайни материални активи са вложени в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 84.6 млн. лева, или 31.5% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2014 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в сектора нарастват с 32.9%. В промишленият сектор инвестициите за дълготрайни материални активи са на стойност 46.8 млн. лева, или 17.4% от общия обем. В сектор „Строителство“ през 2015 г. са направени инвестиции за 11.7 млн. лева, като спрямо предходната година се отчита спад от 67.0%, а относителният им дял намалява с 11.8 пункта.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2015 г. по видове. С най-голям относителен дял са направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции – 41.1%, като спрямо 2014 г. делът им нараства с 10.0 пункта, както и на разходите за транспортни средства – с 1.2 пункта. Същевременно се наблюдава намаление на относителния дял на вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура – с 8.0 пункта, за закупуване на земя – с 2.4 пункта и за други разходи – с 0.8 пункта.

 

 

About the Author :

Leave a reply