Над 220 нуждаещи се от община “Тунджа” с осигурена лична помощ

От 01.09.2019 г. е в действие Механизмът за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания в община „Тунджа“ по Закона за лична помощ. Тази възможност се предоставя на следните целеви групи лица:

  • хора с увреждания с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Правоимащите лица могат да бъдат включени в Механизма за лична помощ след изготвяне на индивидуална оценка на потребностите   от Дирекция социално подпомагане.

Заявлението за ползване на помощта се подава в общината по настоящ адрес, като лицето с увреждане може свободно да посочи кой да бъде неговият асистент.

Към 31.03.2020 г. в община „Тунджа“ са сключени 71 договора с лични асистенти и включени 71 потребители, в т.ч. 3 деца.

Общият размер на изплатените средства до 29.02.2020 г. по договори с асистенти са в размер  на 141 138,81 лв.

С Решение на Министерски съвет № 83 от 06.02.2020 г. е приета  Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , като част от Националния план за действие по заетостта и е утвърдена със Заповед РД 01-87/10.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.

В рамките на Програмата безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, ще предоставят грижи на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Потребители по Националната програма могат да бъдат:

  • лица освидетелствани от ТЕЛК с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България, чийто доход не надвишава 375.00 лв.

До момента по Програмата са постъпили 35 заявления, които предстои да преминат проверка за допустимост от Дирекция социално подпомагане.

Продължава осигуряването на подкрепа в домашна среда и чрез проектите с външно финансиране – „Център за домашни грижи – Тунджа“ и „КОМПАС“, които предлагат интегрирани медико социални услуги в домовете на възрастните хора и лица с увреждания.

По проект „КОМПАС“- интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- компонент 1, финансиран по ОПРЧР и ОПНОИР са назначени 6 души на длъжност „Социален асистент“ в 3 населени места и осигуряват подкрепа в домашна среда на 24 души.

По проект „Център Домашни грижи – интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община “Тунджа”, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 се предоставят мобилни медико-социални услуги за 100 потребители- лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми от 8 социални асистента, 3 медицински сестри, 1 рехабилитатор и 1 социален работник.

About the Author :

Leave a reply