Над 22 % от населението на Ямболска област е под прага на бедност

Ямбол, 17.05.2021 г.

Над 22 % от населението на Ямболска област е било под прага на бедност през 2020 г., показват данни на ямболския отдел “Статистически изследвания”. Пълният текст на информацията за изследването гласи:

“Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2020 г. в област Ямбол линията на бедност е 387.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.2% от населението на областта (табл. 1).

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта се увеличава с 10.0%, а относителният дял на бедното население в областта намалява с 5.2 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 18.9%, а при жените – 25.3%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 6.4 процентни пункта при 4.1 процентни пункта за страната (мъже – 21.7% и жени – 25.8%). В сравнение с 2019 г. в област Ямбол делът на бедност при мъжете и жените намалява съответно с 5.3 и 5.2 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.2% до 31.8%, или с 9.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Ямбол нараства до 47.7%, или с 25.5 процентни пункта.

През 2020 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин – съответно 270 и 297 лв., а най-високата в областите София (столица) – 718 лв. и Перник – 506 лв.

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 31.3% и Монтана – 29.4%, а най-нисък в областите Габрово – 12.3% и Разград – 12.6% (фиг.1).

Материални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

През 2020 г. 28.0% от населението на област Ямбол живее в материални лишения и намалява спрямо предходната година с 11.6 процентни пункта (табл. 2).

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че в област Ямбол през 2020 г. 47.9 хил. лица, или 40.9% се нуждаят от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност (табл. 3). Стойността на показателя намалява с 6.7 процентни пункта спрямо 2019 година.”

About the Author :

Leave a reply