Над 134 000 лева ще се насочат към децата в предучилищна възраст в община Болярово

IMGP7083На 07.11.2016 г. в залата на Читалище „Възраждане-1912 г.“ от 14,00 часа пред жители на община Болярово, общински съветници, кметове и кметски наместници се проведе пресконференция, на която беше представен проект „Децата на Болярово-успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината“ ,договор № BG05M2OP001-3.001-0117, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изготвена и разпространена е брошура, представяща проекта, дейностите и източниците на финансиране.

IMGP7084Кметът на община Болярово, господин Христо Христов подчерта, че грижата за младите хора и най-вече за децата си остава приоритет в работата на местната администрация.

Ръководителят на проекта- госпожа Нина Терзиева представи дейностите, които ще се изпълняват в продължение на 28 месеца и 10 дни. Децата ще имат достъп до така необходимите специалисти като логопед и психолог, ще се осигури допълнително обучение по български език за децата от ромски произход, ще се формират клубове „ Фолклор и традиции “, „Детски театър“, „Приятели на природата“, „Безопасност на движението“, „Спорт и развлечения за малките деца“, „Аз рисувам и конструирам“. Ще се осигурят необходимите дидактически материали и средства, както и празнични униформи за децата. Предвидено е обучение на педагогическия и помощния персонал. Предстоят посещения на куклен театър, зоологическа градина и природонаучен музей за децата.

IMGP7086С разнообразни форми се цели да се постигне ограмотяване на децата от ромския етнос чрез допълнителна работа, повишаване на мотивацията на родителите  за осигуряване на участие на децата в образователния процес и др.

Договорът за изпълнение на проекта е подписан на 22.08.2016 г. и приключва на 31.12.2018г.

 

IMGP7104 IMGP7109 IMGP7113 IMGP7114 IMGP7116

About the Author :

Leave a reply