Над 1 млн. лв. от стратегията на МИГ – Тунджа финансират публичния сектор

logo_MIG_Tundja_0Eдна трета от общия размер на безвъзмездната финансова помощ, договорена по Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа, която е 1 008 407,90 лева без ДДС, са насочени към публични проекти на територията на община „Тунджа”. 

Община „Тунджа“ има сключени общо 8 договора за 100% безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и МИГ-Тунджа на стойност 795 274,68 лева.

Проекти, финансирани по мерките от Стратегията за местно развитие:

 • По мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ – 2 проекта на обща стойност 124 245 лева
  •  „Ремонт и реконструкция на съществуващ водоизточник за борба с пожарите – ПИ000758 по КВС на землището на с. Меден кладенец” на стойност 30 245 лева без ДДС. Проектът е приключил. Общината е получила дължимото плащане от Разплащателна агенция
  • „Закупуване и монтаж на сигнално-охранителна техника за борба с пожарите в горските територии на община Тунджа” на стойност 94 000 лева без ДДС. Получено е авансова плащане от ДФЗ в размер на 47 000 лева. Проектът е в процес на изпълнение, като са приключили тръжните процедури. Същите са съгласувани с РА. Предстои доставка и монтаж на оборудването, след което ще бъде подадена заявка за окончателното плащане по проекта.
 •  По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” – 1 проект на стойност 39 110 лева без ДДС – „Инвестиция в потенциала за развитие на културния и фестивален туризъм на територията на МИГ „Тунджа”. Инвестицията е извършена. Подадена е заявка за плащане.
 • По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” – 3 проекта на обща стойност 458 241,25 лева без ДДС.
  • проект „Възстановяване на спортен комплекс в село Генерал Инзово” на стойност 325 751 лева. Съгласно заложените в проекта дейности е предвидено да се извършат възстановително-ремонтни работи на плувния басейн и съблекалните към него, възстановяване на съблекалните към стадиона, както и на спортните площадки за волейбол и баскетбол. Целта на общинското ръководство е да се изгради един модерен спортен комплекс, който да предлага максимално добри условия за спорт не само за населението на община „Тунджа”, но и на Ямболска област. Проектът е в процес на изпълнение. Крайният срок за изпълнение е 15 септември 2015 година. По проекта общината е заявила и получила авансово плащане в размер на 162 875,40 лева.
  • проект „Повече грижа за възрастните хора – осигуряване на оборудване и обзавеждане на клубовете на пенсионера в община „Тунджа” на стойност 55 890 лева без ДДС. Инвестицията е извършена.Предстои подаване на заявка за плащане.
  • проект „Повече възможности за масов спорт и оползотворяване на свободното време на младите хора на територията на МИГ-Тунджа” на стойност 76 600 лева. Инвестицията е извършена. Подадена е заявка за плащане.
  • По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” – 2 проекта на обща стойност 173 678,43 лева без ДДС.
   •  проект „Благоустрояване на площад с.Генерал Тошево” на стойност 75 861,43 лева без ДДС. Инвестицията е извършена. Общината е получила дължимото по договора плащане от Разплащателна агенция.
   • проект „Ремонтно-възстановителни дейности на тротоарни площи в селата Голям Манастир и Веселиново” на стойност 97 817 лева без ДДС. Проектът е в процес на изпълнение, като крайния срок за това е 15 септември 2015 година. 

От Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа са финансирани 12 проектни предложения на читалища и неправителствените организации от община „Тунджа“. Те също са насочени към подобряването на обществената инфраструктура на територията на общината, свързана с възможностите за култура, спорт, отдих и свободно време. Общата стойност на тези проекти възлиза на 213 133,24 лева. Това са проекти за закупуване на  оборудване и обзавеждане на читалища (компютри, климатици,сценично осветление и озвучаване и др.), обновяване на стадиони и др. Бенефициенти по тях са:

Читалища -10 проекта за 100 857,60 лева без ДДС:

 • НЧ „Изгрев-19284 с. Меден кладенец – 5 179,36 лева. Инвестицията е изпълнена. Подадена е заявка за плащане.
 • НЧ „Н.Й.Вапцаров-1928“ с. Савино – 7 373,89. Инвестицията е изпълнена. Извършено е плащане от ДФЗ-РА.
 •  НЧ „Зора – 1928″ с. Межда – 7583.28 лева. Инвестицията е изпълнена.Подадена е заявка за плащане в ДФЗ-РА.
 •  НЧ „Отец Паисий – 1926“ с. Завой. Инвестицията е изпълнена. Извършено е плащане от ДФЗ-РА.
 • НЧ „Напредък – 1930“ с. Кабиле – 19 916,66 лева. Инвестицията е изпълнена. Предстои подаване  на заявка за плащане в ДФЗ-РА.
 • НЧ „Светлина – 1929“ с. Калчево – 11 762,98 лева. Инвестицията е изпълнена. Предстои подаване  на  заявка за плащане в ДФЗ-РА.
 • НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ с. Ботево – 14 803,89. Инвестицията е изпълнена. Подадена е заявка за плащане в ДФЗ-РА.
 • НЧ „Христо Ботев – 1929 г.“ с. Окоп – 7350,86 лева. Инвестицията е изпълнена. Подадена е заявка за плащане в ДФЗ-РА.
 • НЧ „Искра – 1931“ с. Симеоново –  13 003,20. Проектът е на финална фаза на изпълнение.
 •  НЧ „Зора – 1928“ с. Ханово – 7 232,88 лева. Инвестицията е изпълнена. Подадена е заявка за плащане в ДФЗ-РА.

Спортни клубове – 2 проекта за 112 275,64 лева

 • Сдружение Футболен клуб „Хаджи Димитър“ –  безвъзмездна финансова помощ от 57 067,81 лева за обновяване на стадиона в с. Хаджидимитрово.
 • Сдружение „Футболен клуб „Межда“ – безвъзмездна финансова помощ от 55 207,83 лева за обновяване на стадиона в с. Межда.

И двата проекта са  в процес  на изпълнение  с краен срок за извършване на инвестицията– 15 септември 2015.

С 2 027 667 лева, без ДДС, МИГ-Тунджа финансира проекти на бизнеса на територията на община „Тунджа”.  Това са  27 проекта на обща стойност 1 068 867 лева за модернизация на земеделските стопанства и 14 проекта на обща стойност 957 322 лева – за развитие на неземеделски производства и услуги, развитие на селски туризъм. Всички те са обвързани и с разкриването на нови работни места в общината и допринасят за устойчивото й развитие.

Общо към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа са договорени 61 проекта за 3 034 373 лева, с което е усвоен 98,37% от общия бюджет на МИГ за финансиране на проекти на територията на община „Тунджа“.

 

About the Author :