Над половината от подадените корпоративни декларации в Ямбол са по интернет

NAPПовече от половината от всички приети в срок декларации за облагане с корпоративни данъци са подадени по електронен път, подписани с електронен подпис, съобщават от НАП- Ямбол. До края на данъчната кампания в Офиса на Агенцията са изпратени общо 5343 декларации.От тях 2690 са подадени онлайн. През миналата година фирмите декларирали доходите си по интернет бяха с 500 по-малко, а на гише са подали формулярите си  2700 юридически лица. И през двете години около 200 декларации са изпратени по пощата.

31 март бе и крайният срок, в който трябваше да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползваха 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.).  Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2015 г.

И през тази година продължи съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите представят едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Обменът на информация между двете институции става изцяло по служебен път.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лв. за юридическото лице и 200 лв. за управителя на фирмата.

About the Author :