Надграждащо обучение по проект „Независим живот за жителите на община Болярово”

IMGP8505На 15 февруари 2017 година се проведе надграждащо обучение на персонала по проект „Независим живот за жителите на община Болярово”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа до хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Проектът е на стойност 496 470,11 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е на 100 %. Срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца – 01.02.2016 г. до 31.10.2017 г. Чрез този проект е осигурена дългосрочна подкрепа в домашна среда и предоставяне на интегрирани услуги за поне 130 лица с увреждания и хора над 65 г. с ограничения и невъзможност за самообслужване, живеещи в малките населени места на територията на община Болярово. Екипът, работещ по този проект е в състав: Татяна Дженкова-Велкова (ръководител), Красимира Анева (координатор), Стоянка Николова (технически сътрудник) и Атанаска Станчева (счетоводител).

Обучението бе по Дейност 4: Подбор на персонал за предоставяне на услуги. Обучение на персонала за предоставяне на социални услуги. Предоставяне на социални услуги. Обучител бе психологът Бонка Стоянова от фирма «Център за професионално обучение и ориентиране», гр.София избрана чрез обществена поръчка, чрез директно възлагане по реда и условията на ЗОП. Бяха обучени всички 49 лица в на позициите „Личен асистент”, „Домашен помощник”, „Социален асистент“, които оказват подкрепа за лична помощ, комунално-битови дейности и подкрепа на социално включване в дома на потребителите.

About the Author :

Leave a reply