Мотивационни посещения по проект

23828724_1455221121212811_2100151747_oБолярово, 22.11.2017 г.

Във връзка с изпълнение на Дейност 2: „Работа с учениците“, т. 5 – Организиране на мотивационни посещения на учениците и техните родители в институции и фирми за запознаване със същността на конкретни професии по проект „Заедно да учим и творим”, договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 21.11.2017 година се проведе мотивационно посещение на учениците от СУ „Д-р Петър Берон” с лесничеи от Звено „Гори” към община Болярово.

На срещата присъстваха: ученици от СУ „Д-р Петър Берон”, директорът и учители от СУ „Д-р Петър Берон”, ръководителят и координаторът на проекта, представител на медия, лесничеи от Звено „Гори” към община Болярово.

23846623_1455221167879473_1554349395_oЛектори на срещата бяха Антон Танев, Пламен Иванов и Димитър Радойнов- лесничеи от Звено „Гори” към община Болярово.

Антон Танев обстойно запозна учениците със същността на тяхната професия. Екипът от лесничеи запозна учениците с техниката/средствата, с които разполага звеното към общината. Какво всъщност работят лесничеите се оказа никак лесно. Отговорността при тази професия е огромна, но удовлетворението е голямо. Сред учениците имаше и такива, които познаваха от близо представената професия тъй като в семействата им има лесничеи. Децата бяха активни, задаваха въпроси и споделиха, че имат желание след време да практикуват тази професия.

Срещата приключи ползотворно. Главната цел на лесничеите бе да мотивира учениците за продължаване на обучението им също и да покаже привлекателността на професията лесничей. Учениците осъзнаха ползата от обучението и от това, колко полезно би им било то при реализацията им като работещи хора. Те разбраха, че за постъпване на служба, трябва първо да бъдат добре подготвени, мотивирани и да завършат определен етап на образование.

След приключване на посещението, учениците получиха пакети с храна и напитки, осигурени по проекта.

23828716_1455221154546141_1048011560_o 23874107_1455221064546150_845697298_o 23874226_1455221094546147_1785168448_o 23960931_1455221054546151_2128862805_o

About the Author :