Модерни административни услуги

pod chelenОрганизацията на административното обслужване в община Стралджа е на принципа „На едно гише” и се осъществява в Център за услуги и информация.  За улеснение на гражданите той е на партерния етаж, разполага с модерно оборудване и обзавеждане, осигурен е и достъп за хора с увреждания. От 2013 г. фоайето е оборудвано с киоск-терминал с достъп до Интернет, който предлага широка гама информация.

На августовското заседание кметът на общината Митко Андонов представи информация за административното обслужване в общината за периода юли 2014 – юни 2015 г.,  базирана на данните от автоматизираната управленска система „Архимед”.

За второто полугодие на 2014 г. са съставени 183 акта за установяване на административни нарушения, а за първото шестмесечие на 2015 те са 175. Актовете по Закона за местните данъци са 269. По Закона за опазване на селскостопанското имущество актовете са 26, а по Наредба № 1 за обществения ред – 43. По Наредбата за регистрация и отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят превозните средства с животинска тяга са съставени 20 акта. В сравнение с предходен период е регистрирано намаление близо три пъти, резултат от активната съвместна работа между община и РУ ”Полиция” като през 2014 г. са санкционирани 73 собственици на нерегистрирани каруци. В резултат на това за периода са регистрирани 3 каруци, а 22 продължават да са временно задържани, тъй като собствениците не са се явили да ги регистрират. Според информацията по съставените актове за отчетния период са издадени 358 наказателни постановления  на обща стойност 13 210 лв. Особено труден момент в административно-наказателната дейност се е събиране на наложените глоби. Събраната сума за отчетния период е 13 797 лв. За периода от 2005 до 2014 за принудително събиране са предадени 1113 преписки на обща стойност 72 527 лв.

По отношение на административното обслужване  за едногодишния период услугите са 9301, а приходите – 179 908 лв. Политиката на общината е да удовлетворява очакванията на гражданите и бизнеса за бързо, качествено и компетентно обслужване заедно с мотивацията да се стимулира ползването на комплексни административни услуги.

За постигане на целта за модернизиране на административните услуги в общината са реализирани пет проекта по ОПАК, което се определя като отлична възможност за повишаване квалификацията на служителите без това да бъде разход за общината.

About the Author :