Младежи без граници

1 (2)AВ периода от 19 януари до 23 януари 2014 г. Добринка Ангелова – гл. експерт „Образование и социални дейности” в община „Тунджа” участва в учебно посещение в гр. Флоренция, Италия.
Обучението е второ по рода си и е организирано в рамките на проект „Младежи без граници: добри практики в управлението на младежки центрове и работа с младежи в риск”, който се реализира от Фондация „С.Е.Г.А” в партньорство с младежки организации и общини от страната, включително община „Тунджа” и неправителствени организации от общината.
Партньор от Италия е Сдружение „Европейска академия във Флоренция” (Accademia Europea di Firenze).
Целта и на двете учебни посещения бе участниците да се запознаят с италианския опит за съвместно управление на дейностите с фокус деца и младежи в риск.
Представени бяха модели на сътрудничество между държавните институции, общината и неправителствените организации, предоставящи услуги за деца и младежи в риск и техните семейства; работата на „Европейска академия във Флоренция”; добри практики на различни неправителствени организация /социални кооперативи/ в петте района на гр. Флоренция за работа с деца и семейства в риск, с групи младежи от местните общности.
Българската делегация с участници от различни градове и общини в страната -Асеновград, Безмер, Благоевград, Бургас, Габрово, Кърджали, Перник, Сливен, Смолян, Хасково и „Тунджа”, от различни структури, подкрепи извода, че сътрудничеството между местните власти и гражданския сектор е един от факторите, които дава качествено различна промяна в предоставянето на услуги във Флоренция. Именно на изучаването на моделите на това сътрудничество беше посветено предишното учебно посещение, което се проведе в рамките на същия проект през месец ноември 2012 година, в което участва представител на Сдружение „Младите за Безмер” /Петя Господинова, студентка/.
Делегираният и интегриран подход на предоставяне на социални и образователни услуги разчита на сътрудничеството между държавната, местната власт и неправителствените организации. Местните власти не реализират услугите сами, а чрез тръжни процедури осигуряват най-добро качество на най-ниска цена, като ги делегират на неправителствени организации, които са по-близо до хората, имат подходяща експертиза да предоставят необходимата подкрепа на деца и младежи в риск, на техните семейства.

Жана Николова

About the Author :