Министърът на отбраната разреши собствеността на имотите в Пехотинските казарми да бъде прехвърлена на община Ямбол

 

Ямбол, 26.07.2021 г.

Благодарение на съвместните усилия на кмета на община Ямбол Валентин Ревански и на областния управител на област Ямбол Георги Чалъков Министерство на отбраната на Република България преразгледа позицията си относно безвъзмездното прехвърляне правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, които са в управление на министерството. Те се намират в бившите Пехотински казарми и собствеността им ще бъдат прехвърлена на община Ямбол, защото те са необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

Това става ясно от отговора на министър Георги Панайотов на поредното писмо на кмета на община Ямбол Валентин Ревански.

Шестте имота  с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната са с площ над 105 декара.

Изключение прави имот, в който се съхранява движимо имущество, което е в управление на министерството.

Процедурата включва отнемане правото на управление на Министерство на отбраната със заповед на областния управител на област Ямбол по реда на чл.17, ал.2 от Закона за държавната собственост, след като вече е получено становището на министъра на отбраната.

Отнемането на правото на управление върху имотите ще бъде последвано от безвъзмездното им прехвърляне в собственост на общината с решение на Министерски съвет при спазване на условията на чл.54 от Закона за държавната собственост.

Община Ямбол изказва благодарност на Министерство на отбраната за промяната в позицията относно имотите и на областния управител на област Ямбол Георги Чалъков за подкрепата на общата кауза.

About the Author :

Leave a reply