Микропредприятията с до 9 души персонал в Ямболска област са близо 93 % през 2019 г.

1.Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 523, или с 1.4% повече в сравнение с 2018 година. Най-голямо е увеличението в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ” – с 30.0%  и сектор „Образование” – с 12.5%, а най-голямо намаление спрямо предходната година е регистрирано в сектори „Добивна промишленост” – с 20.0% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 8.5%.

най-висок относителен дял за 2019 г. в област Ямбол е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.4% от общия брой на отчетените предприятия, следван от  секторите „Селско, горско и рибно стопанство” – 13.7%, „Преработваща промишленост” – 8.4% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.3%.

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много – 5 133, или 92.9% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 330, или 6.0%, а средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 54, или 1.0% от общия брой за областта. Големите предприятия (над 250 заети) са 6, като делът им остава непроменен – 0.1% от нефинансовите предприятия за областта.

Броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба през 2019 г., е 4 239, със загуба приключват 725, а с нулев финансов резултат – 559.

2. Нетни приходи от продажби

Реализираните нетни приходи от продажби са на стойност 3 150 млн. лв., което е със 7.6% повече спрямо 2018 година. Най-голям е делът на сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, в който са реализирани 1 428 млн. лв., или 45.3% от нетните приходи от продажби за областта, следван от сектор „Преработваща промишленост” – 31.4% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 10.2%.

3.Произведена продукция

През 2019 г. нефинансовите предприятия в област Ямбол са произвели продукция в размер на 1 888 млн. лв., което е с 5.8% повече в сравнение с предходната година.

Водещ в икономиката на областта по този показател е сектор „Преработваща промишленост”, в който е произведена продукция в размер на 920 млн. лв., или 48.7%, следван от сектор „Селско, горско и рибно стопанство” с произведена продукция за 306 млн. лв., или 16.2% и сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, с произведена продукция в размер на 260 млн. лв., или 13.8% от общата продукция за областта.

4.Заети лица

Заетите лица през 2019 г. в нефинансовите предприятия в област Ямбол са 29 653, или с 1.8% по-малко в сравнение с предходната година. В микропредприятията работят 31.6% от всички заети в областта, в малките предприятия – 21.5%, в средните предприятия – 17.1%, а в големите предприятия – 29.8%.

Отдел “Статистически изследвания” – Ямбол

About the Author :

Leave a reply