МИГ – „Тунджа” с проекти за над 4,5 млн. лева

челен 1Местна инициативна група „Тунджа” успя да получи одобрение на 55 проекта на обща стойност 4 507 626,81 лева до крайния срок за този програмен период – 30 юни 2014 Г. Безвъзмездната финансова помощ, предоставена  за тяхното изпълнение от Стратегията за местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони, възлиза  на 2 689 031,72 лева , което е сериозен успех в нейното изпълнение. Само 35 местни инициативни групи в страната имат одобрени стратегии, благодарение на които могат да финансират проекти за развитие на местната общност, след одобрението им от Държавен фонд „Земеделие”.

Проектите са подадени от земеделски производители, неправителствени организации, читалища и от общината по различните мерки, които предоставя Програмата за развитие на селските райони.

За модернизиране на земеделските стопанства са одобрени  25 проекта на обща стойност  2 528 340,13 лева  и размер на безвъзмездната финансова помощ  1 048 226,99 лв. Благодарение на тези проекти, част от които вече са дори завършени, тунджанските земеделски производители ще се снадбят с модерна земеделска техника – трактори, култиватори, дискови брани, плугове, тороразпръсквачки, сеялки, агрегати за резитба, електрически ножици за рязане на лозя, ремаркета за бране на грозде, центрофуги за пчелни стопанства и др.

Част от земеделските производители са получили средства за изграждане на навеси и складове за съхранение на земеделска продукция, за създаване на трайни насаждения –лозя, сливи и череши.

За възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности са одобрени 2  проекта на обща стойност и размер на безвъзмездната финансова помощ 124 245,95 лв. С тях ще бъдат ремонтирани съществуващи водоизточници за борба с пожарите в землището на Меден кладенец и ще бъдат закупена и монтирана сигнално-охранителна техника за борба с пожарите в горските територии на община „Тунджа”.

По мярката за разнообразяване към неземеделски дейности са одобрени 3 проекта на обща стойност 278 440,91лева и размер на безвъзмездната финансова помощ 194 908,65 лв. С тях ще бъдат изградени ремонтни работилници и ще бъде преустроена съществуваща сграда във фурна и демонстрационен център.

Девет са проектите по мярката за подкрепа и създаване и развитие на микропредприятия на обща стойност 849830,59 лева и размер на безвъзмездната финансова помощ 594 880,90 лв. Чрез тях ще бъде реконструирана фурна, ще бъде закупена опаковъчна машина и казан за варене на крем, ще бъде закупена или дооборудвана подемна техника, ще бъде закупена машина за прошиване на борд на матраци и въведено иновативно производство, ще бъде закупен високопроходим автомобил, велосипеди и турстическа екипировка, ще бъде изградена къща за гости , ще бъдат закупени багер и товарач и ще бъде закупена специализирана лабораторна апаратура за анализ на вино и мъст.

За насърчаване на туристическите дейности е одобрен само един проект за 39 110 лв., с който ще се инвестира в развитието на културния и фестивалния туризъм в община „Тунджа”.

По мярката „Основни услуги за населението в селските райони” са одобрени 14 проекта на обща стойност и размер на безвъзмездната финансова помощ  597 651,38 лв. С тези проекти ще бъдат обогатени читалищните библиотеки в Савино, Завой, ще се обновят футболните терени в Хаджидимитрово,  Межда, ще се създадат центрове за изкуство и култура в Меден кладенец, Межда, Ботево, ще се развиват младежки дейности в четалището на Окоп, ще се оборудна читалището в Кабиле, Симеоново, Калчево. По същата мярка е предвидено да се оборудват и обзаведат клубовете на пенсионера в общината и да се възстанови спортния комплекс в Генерал Инзово.

По мярката за обновяване и развитие на населените места е одобрен 1 проект с обща  стойност и размер на безвъзмездната финансова помощ 90007,85 лева, който вече се изпълнява – благоустрояване на площада в село Генерал Тошево.

Всички проекти трябва да бъдат изпълнени до 30 юни 2015 г.

Диана Иванова

About the Author :