МИГ – Тунджа сключи важен анекс към споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР

Ямбол, 14.12.2021 г.

На 10 декември 2021 година МИГ-Тунджа сключи важен анекс към Споразумението  за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Допълнителното споразумение, което председателят на УС на МИГ-Тунджа г-н Светозар Грозев  подписа с  ръководителите  на Управляващите органи  на ПРСР,  ОПИК, НОИР, ОПРЧР и ОПОС като страни по Споразумението,   е във връзка с  Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС)                             № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Основните моменти в подписаното допълнително споразумение  са свързани с:

  1. Промяна на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекти, финансирани от Стратегията за ВОМР по ПРСР  – до 30 юни 2025 година
  2. Увеличаване на финансовия ресурс за финансиране на проекти към Стратегията за ВОМР по мерки от ПРСР с общо 799 000 лева, разпределени както следва:
  • Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 200 000 лева
  • Мярка 6.4.1. Инвестиции в покрепа на неземеделски дейности “ – 99 000 лева
  • Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ – 500 000 лева.

Договореният допълнителен финансов ресурс води и до промяна в  общия размер на средствата, предоставяни на бенефициенти на МИГ – Тунджа по мерки от ПРСР. Той   нараства от   2 933 000 лева на 3 732 000 лева.  Общият бюджет за проекти, заедно с ресурса на  останалите 4 оперативни програми нараства от 7 469 263,05 лева на 8 268 263,05 лева.

Във връзка с Регламент (ЕС) 2020/2220, който удължава с 2 години и периода на прилагане на Стратегиите за ВОМР,  МИГ-Тунджа получава допълнително от ПРСР   114 000 лева за управление и популяризиране на  Стратегията за ВОМР, като общия размер  на тези средства нараства на  1 091 666, 00 лева.

По такъв начин, общият финансов  ресурс по Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа  за периода 2014-2022 година достига  9 359 929,05 лева.  Това са европейски средства, които в зависимост от спецификата на  съответните програми, включени в Стратегията, се инвестират  за  развитието  на  материално-техническата  база и човешкия капитал   на територията на община Тунджа.

В рамките на следващите един – два месеца предстои,  с отчитане на договорените в допълнителното споразумение  нови срокове, нов финансов ресурс и свързаните с  това други промени в Стратегията,  да бъдат актуализирани и съгласувани съответните документи и обявени приеми на проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа.

About the Author :

Leave a reply