МИГ “Тунджа” разяснява разработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие в Дражево

DSC06934Местна инициативна група – Тунджа продължава кампанията за консултиране на местната общност за процеса на разработването на Стратегията за  Водено от общностите местно развитие.

На 23 март 2016 г., от 10,00 часа, в залата на НЧ “Прогрес-1936”, с. Дражево, се проведе поредната информационна среща за консултиране на общността относно процеса на разработване на Стратегията.

Активно участие в срещата взеха представители от различни сфери на дейност: общински служители, читалищни деятели, представители на местния бизнес, земеделски стопани и представители на неправителствени организации.

Ключов фактор за  успешното разработване и прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, е включването на местните общности и заинтересовани страни  във всеки един от етапите на разработване.

Дейностите се осъществяват в рамките на проект по подмярка 19.1 ,,Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 ,,Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони, за периода 2014-2020 г., между Министерство на земеделието и храните, Държавен Фонд Земеделие – Разплащателна Агенция и Местна инициативна група – Тунджа, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

About the Author :