МИГ – ТУНДЖА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

“Тунджа”, 12.12.2020 г.

МИГ– Тунджа проведе поредица от информационни срещи за популяризиране на прилагането на Стратегията за Воденото от общностите местно развитие.  Срещите бяха проведени в селата Козарево, Победа, Тенево, Генерал Инзово, Чарган, Кабиле, Безмер, Бояджик и Савино.  Лекторът Марийка Георгиева  запозна присъстващите с мерките, по които работи МИГ – Тунджа. Акцентира се върху мерките, които  са пряко свързани с живота и бизнеса в населените места на община Тунджа.

Беше представена   мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. Тя е насочена към земеделски стопани  както и към Групи/Организации на производители. Допустимите дейности по нея са внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;  опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти. Присъстващите бяха запознати с възможностите , които открива мярката и за проявения интерес към нея.

Другата мярка от Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа, която беше популяризирана пред местните общности беше мярка 4.2 «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти». Допустими кандидати по мярката са  земеделски стопани, признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и еднолични търговци и юридически лица, различни от предните две. Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им,  внедряване на нови продукти, процеси и технологии, намаляване на себестойността на произвежданата продукция,постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини,опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, подобряване на енергийната ефективност в предприятията, подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост и подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Специално внимание беше обърнато на възможностите, които предоставя  мярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности» от Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа.. Тя е насочена към земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите както и  стопанството на кандидати  земеделски стопани,което  трябва да има стандартен производствен обем (СПО) над левовата равностойност 8 000 евро.  По тази мярка се финансират дейности свързани с развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги),производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за на ЕС (т.е. неземеделски), развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и развитие на занаяти (включително участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

За присъстващите беше особено интересна мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. По нея допустими кандидати са Община Тунджа, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, читалища и стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани земеделски стопани, стопански субекти по Търговския закон, Закона за кооперациите,   физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.  Допустими дейности по мярката са регистрация и сертификация на регионална колективна марка, подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции,  създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др., провеждане на специални промоционални и информационни кампании за нов туристически продукт/регионална колективна марка/изделия/традиция/занаят и др.подобни и дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и обновяване на природното и културно наследство на територията.

Беше представена и мярка „Подобряване на придозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР” от Стратегията за ВОМР, финансирана от Оперативна програма „Околна среда”. Допустими получатели по мярката са  община Тунджа и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Дейностите допустими по мярката са извършване на преки консервационни дейности за видове и/или местообитания, докладвани в неблагоприятно- незадоволително състояние и изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за възстановяване на видовете и/или местообитанията, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд                  за развитие на селските райони: Европа за развитие на селските райони  по подмярка 19.4.                                 “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие”                   във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.

About the Author :

Leave a reply