МИГ “Тунджа” подписа пет договора за 958 869 лв. за образователни проекти

Пет проекта на стойност 958 869,13 лева  подписа МИГ  “Тунджа” по  процедура  за подбор на проектни предложения  BG05M2OP001-3.014  –  Мярка 3.9 “Осигуряване на равен достъп до качествено образование  в малките населени места” от Стратегията за Водено от Общностите местно развитие на МИГ Тунджа.

958 869,13 лева  е безвъзмедната финансова помощ.

Проектно предложение  “С надежда за бъдеще”с кандидат СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица и партньори Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий”с .Бояджик и Основно училище “Христо Ботев”с.Ботево е  с размер на предоставената безвъзмедна финасова помощ – 195 440.56 лв.

По проекта ще бъдат назначени  образователен медиатор ,двама образователни експерти ,психолог ,логопед . Ще бъдат обследвани деца за логопедично проблеми, ще има психологическо консултиране на деца и родители , ще се осъществят изнесени тренинги за деца от психолога относно деца с провокативно поведение, както и ще осъществи работа с деца със СОП – индивидуални консултации и подкрепа.  Предвиждат се срещи с работодатели, и интерактивен кабинет по практика за усъвършенстване на професионалното образование. Ще бъдат създадени Ателиета “Хоби клуб на ученика” като за СУ с. Скалица ателиетата ще бъдат “Българщина” и “Ученическо междучасие”. Дейностите в първото ателие ще са изграждане на етнографски кът, изработване на рецептурник и електронен споменик. Ателие “Ученическо междучасие” ще има за цел подготовка на радио-предавания веднъж седмично от участниците. За ОУ с. Ботево – Хоби “Ателие” цели да възпитава учениците на родолюбие и опознаване на миналото на родния край, арт дейности, екологично образование. За ОУ с. Бояджик -ателие “Работилница – творилница” има за  цел подпомагане на личностното развитие на децата и адаптирането им към изискванията на образователната среда. Ателие “С ръце и със сърце” ще бъде за арт – дейности, изделия от приложното изкуство.”Лятно школо” е дейност  насочена към постигане на трайни резултати в образователната интеграция на учениците от етническите малцинства. Целта е осмисляне на свободното време, усвояване на нови знания, социални компетенции, разширяване на техния светоглед и познания, както и методи и техники за приемливо общуване. Чрез мега – събитието  “Всички заедно” – ще се организира посещение на НАР с. Кабиле.

Проектно предложение ” Училище в действие” с кандидат Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” с. Веселиново   и с партньор Начално училище “Васил Левски”.с.Завой е   с размер на предоставена безвъзмедна финасова помощ от  134 328.32 лв.

Основна цел на проекта е да се осигурят условия за подобряване достъпът до качествени образователни услуги с оглед успешната образователна интеграция на ученици от маргинализирани общности от с.Веселиново ,с.Чарган, с.Могила и с.Завой. Ще бъдат подобрени материалните условия и създадени условия за увеличаване броя на интегрираните ученици,запазена и развита културната идентичност и осигуряване на среда за преодоляване на негативни обществени нагласи. В проекта ще бъдат включени  168 деца и ученици участници в дейностите ,45 родители, най-малко 100 деца и ученици от двете училища, като непреки участници и 40 учители.  Предвижда се формирането на  2 родителски клуба „Академия за родители”, по един за всяко училище. Ще се организират мероприятия в рамките на и извън Лятната детска Академия(развлекателни занимания, пленери, творчески работилници, посещения в библиотеката и др.) Предвижда се и провеждането на  две съвместни еднодневни образователни посещения на територията на МИГ-Тунджа”Тунджа” след завършване на всяка “Лятна детска Академия” с участието на 50 деца, родители, учители и образователни медиатори . По проекта учениците ще придобият нови компютърни умения, ще се повишат  умения им  за самостоятелна работа и работа в екип. Ще се проведе  еднодневна образователна екскурзия до с.Бояджик, родното място на Джон Атанасов . Предвижда се и съвместен пленер ” „В света на информационните технологии – Бъдеще за всеки!“ в посетителски център на община Тунджа, м.Бакаджик. както и интерактивен урок и изработена рисунка показваща дигиталният свят в който живеем . Ще бъдат създадени две “Танцови работилници” и  две коледарски куди  както и две кукерски групи. Ще бъдат  разучени най – малко по две хора и два обичая от всяка “Творческа работилница” Чрез придобитите умения учениците ще вземат участие в училищни, селски, общински празници и фестивали на територията на ” МИГ” -Тунджа” – празници на училищата, общинските фестивали “Кукериада”, раздел детска кукерска група, “От Цветница до Гергьовден” в село Генерал Инзово, ” Модата се мени, фолклорът остава” и др.

Проектно предложение “Пъстра палитра- иновации за приобщаване”с кандидат Община ” Тунджа” е с размер на предоставената безвъзмедна финасова помощ в размер на 389 975.54 лв. Партньори са Детска градина “Дечка Сюлемезова”с.Веселиново, Детска градина “Изворче”с.Кабиле, Детска градина “Кольо Тенев”с.Тенево, Детска градина ” Звездица”с.Скалица и  Детска градина “Щурче”с.Кукорево

По проекта ще бъде създаден Общински център за иновации и детско развитие „Тунджа“, който ще осъществява допълнителна работа с деца от маргинализирани групи, вкл. през летните месеци. За целите на Общински център за иновации и детско развитие „Тунджа“ ще бъде използвана базата на детската градина на село Козарево, която е в добро състояние и е с отпаднала необходимост. Базата включва 3 помещения за работа с деца, методически и сервизни помещения, зрителна зала, дворно пространство. В центъра ще работят двама педагози и едно лице помощен персонал. Екипът на центъра, заедно с екипите на детските градини и педагозите от подготвителните групи на училищата, ще разработи Общинска програма за иновации и детско развитие, която ще бъде утвърдена от ръководителя на проекта. Тя ще включва ежеседмични занимания с деца от всички детски градини по разработен и утвърден график, като ще съчетава и насърчава съвместната работа и комуникацията между деца, ученици и родители от две и повече населени места.

Ще бъде проведен пленер за изрисуване на фасади и интериорни пространства с участието на художници – модератори и общността.

Ще бъдат проведени 17 информационни дни за представяне на инициативата и включване на родители доброволци във всяка детска градина-партньор по проекта и в изнесените групи. Тези срещи ще се модерират от представители на екипа за организация и управление на проекта. Те ще представят целите, задачите и функциите на формата на родителското участие – родители доброволци в детската градина, начина и реда за включване в дейността, както и смисъла на изграждането на откритите зони за комуникация „Споделени пространства“, тяхната функция и значение за консолидиране на общността с фокус върху детското развитие. Ще бъдат почистени дворовете на детските градини; ще бъдат обсъдени с консенсус с протокол от общностната среща местата за обособяване на откритите зони за комуникация „Споделени пространства“; ще бъдат доставени комплект съоръжения за обособяване на зоните, ще бъдат боядисани оградите на детските градини и други открити съоръжения; ще бъдат засадени в откритите зони за комуникация „Споделени пространства“ дървесни, храстовидни и цъфтящи растения Друга дейност е пътуващата театрална работилница, която ще  се провежда от професионални актьори и педагози от детската градина. Пътуващата театрална работилница включва интерактивно представление, диалог / среща с актьори – разговор – „Да докоснем куклите“.

Актьорите ще запознаят децата и родителите с процеса на подготовка на един спектакъл, с куклите, декора и реквизита на интерактивното представление, което ще бъде подготвено специално във връзка с проектната дейност. То ще представлява театрализирана игра по позната детска приказка- “Дядовата ръкавичка” – импровизация по приказката на Елин Пелин.

Пейнтбол на село – в училище и в детската градина е безспорно най-атрактивната дейност.

За реализацията на дейността ще бъдат осигурени по 12 пълни комплекта екипировка за пейнтбол за деца и за възрастни, общо 24 комплекта, както и по 12 игрови пистолета за деца и за възрастни, общо 24 игрови пистолета. Ще бъде доставено мобилно игрово съоръжение, както и материали и консумативи – топчета, сгъстен въздух и др. Дейността ще се реализира с продължителност 20 месеца, като ще бъдат реализирани дейности на 20 места в елементи от общинската образователна инфраструктура или в други открити пространства.

Общинска детска асамблея „Тунджа“ – творчество и красота“ е най-мащабната дейност по проекта. Тя ще продължи 3 дни ще се проведе в  лесопарк Бакаджикик. Ще бъде заявявано участие в 6 направления – музика, литературно творчество, изобразително изкуство, фотография, танц, театър. Въз основа на заявките за участие ще бъде разработена програмата на тридневния форум, която ще включва творчески работилници, пленери, литературни четения, изложби; музикални, танцови и театрални програми и други творчески формати и форми на изява. Децата и учениците ще бъдат придружавани от учители и родители. Ще бъдат осигурени по 2 нощувки поне за 200 души – деца, ученици, учители и родители. Творческите дейности и изяви ще бъдат модерирани от творци и педагози. Ще бъдат провеждани дейности на открита сцена и на закрити пространства, специално ангажирани за целта.

Проектно предложение предложение  “ПОСОКИ – Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места”с кандидат ОУ„СВ.СВ. Кирил и Методий“ с.Дражево е с размер на предоставената безвъзмедна финасова помощ в размер на 129 224.97 лв. и  партньори  Основно училище “Паисий Хилендарски”с.Роза, и Начално училище “Свети Климент Охридски”с .Крумово.

Проектът включва  създаване на  работилница за родителски умения ,включваща създаване на Родителски клубове.Целта е повишаване на родителския капацитет, мотивация на родителите за образование на децата им, превенция на ранното отпадане от училище и активното включване на родителската общност в училищния живот. Формирани 3 родителски клуба в 3-те средищни училища.Чрез дейността  Реална и виртуална читанка ще бъдат обособени 3 съвременни пространства за четене.   Във всяко едно от училищата, които ще бъдат оборудвани и обзаведени с маси, столове, лаптопи, електронни книги, художествена и учебна литература в хартиен вариант, електронен образователен софтуер, съгласно детайлната бюджетна разбивка. В пространствата за четене “Реална и виртуална читанка” ще се провеждат четения, обсъждания на книги и автори, училищни състезания, празници, дискусии с участието на родителите. В максимална степен ще се използва изградената Wi-Fi мрежа в училищата. По проекта се предвижда също да бъдат сформирани 2 клуба “Бъдеща кариера”. Ще бъдат осъществени 16 посещения в предприятия на територията на МИГ – Тунджа. Ръководителите на клубовете ще канят за участие родители и изявени професионалисти. Чрез интерактивни форми и методи на работа, използване на аудио-визуални средства и презентации учениците ще бъдат запознати с характеристиките на различни професии и възможностите за професионална реализация на територията на МИГ Тунджа.  Ще бъде оборудван 1 кабинет по природни науки и 2 броя Класна стая на открито ще се провеждат учебни часове по природни науки, занимания по интереси и организиран отдих. Чрез използването на иновативни форми и методи на работа ще се стимулира учениковия интерес, ще се формират знания и умения за природата, в частност за билковото разнообразие на родния край. Учениците ще засаждат лековити растения, ще полагат грижи за растенията в мобилните оранжерии.

Създаването на Работилница “Безопасност на движението по пътищата” включва обособяване на мобилни площадки за провеждане на интерактивни занимания по Безопасност на движение по пътищата. Чрез Лятна академия “Краезнание”участниците ще се запознаят с природни, исторически и туристически забележителности на родния край като посетят Национален археологически резерват – Кабиле, Манастир „„Рождество на Пресвета Богородица“ – Кабиле, Конна база- Кабиле. Ще се проведе конкурс за рисунка на тема “Обичам моя роден край”.

Проектно предложение “Ново бъдеще за традиционните професии в дигиталната ера.На фокус: Към нови професионални хоризонти чрез хуманитарен подход в интерактивна класна стая” с кандидат Обединено училище “Васил Левски”  с.Тенево е с размер на предоставената безвъзмедна финасова помощ в размер на 109 899.74 лв. Партньор е Основно училище “Христо Ботев”с.Кукорево.

Проектът цели създаване на естетическа и интерактивна образователна среда за техническо осигуряване на всички присъствени и онлайн дейности. Проектът осигурява обзавеждане на 2 интерактивни класни стаи – по една във в ОбУ “Васил Левски”, с.Тенево и в ОУ “Христо Ботев”, с.Кукорево, с 10 лаптопа за ученици и 1 за учител, мултимедия, безжична свързаност и комуникация. В други 20 класни стаи (за начален, прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование) се осигурява по 1 лаптоп за учителя, мултимедия, безжична комуникация.Планираната дейност провокира лична мотивация за избор на професия и нагласа за учене през целия живот. Тя предлага на учениците възможности за кариерен избор и подготовка за професионален живот. Моделът е предпоставка за изграждане на емоционална среда за толерантно взаимодействие в условията на целодневна организация на учебния ден и за въвеждане на практически, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене.След създаването на интерактивна образователна среда за техническо обезпечаване на присъствени и онлайн дейности  ще се работи за повишаване качеството на образованието чрез дейности за ранно и последващо професионално ориентиране и развитие на децата и учениците от маргинализирани групи чрез събуждане на силен интерес към прагматични и важни в житейски, професионален и личен план въпроси и чрез създаването на творчески продукт “Учебни предприятия” по системата на Джуниър Ачийвмънт. На базата на овладени бизнес инструменти ще създават като краен продукт с помощта на Палфингер Продукционс, с. Тенево Учебни фирми ( Виртуално предприятие, Учебна компания), свързани със създаването на артинсталации и буквени надписи на имената на двете училища върху фасадите и практични продукти от отпадни материали в областта на металообработването в т.нар. кръгова икономика, социални иновации чрез суровини и природни ресурси . В последния етап от проекта се провежда Иновационен лагер (решават се казуси, използват се симулативни игри). Публичната изява на новите знания и умения на учениците от маргинализираните групи ще бъде свързана с Панаир на професиите по повод ежегодната кандидат-гимназистка кампания. Следващата дейност е създаването на Пътуващ театър с ученици, родители, професионален актьор с цел повишаване достъпа и качеството на образованието и намаляване процента на ученици, преждевременно напуснали системата и чрез допълнителна работа на педагогически специалисти, включително и през лятото. Подготовка на спектакъла “Криворазбраната цивилизация” и симулация на възстановен селски бит и начин на живот – автентични дрехи, кухня, речев етикет, трудови и творчески дейности

About the Author :

Leave a reply