МИГ „Тунджа“ подписа договори за пет социални проекта

Пет бенефициента подписаха договорите си по  процедура  BG05M9OP001-2.077 – МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост”. Общата стойност на петте проекта е  982 466.58 лв.

Проектно предложение  BG05M9OP001-2.077-0001 „Социална платформа Тунджа-Възможности за активно включване в малките населени места от селски тип” на община Тунджа е на стойност 360227.80 лева

То предлага възможности за активно включване и качествена грижа за деца в риск, възрастни лица, деца с увреждания, възрастни лица с увреждания, както и за членовете на техните семейства. Териториалният обхват на дейностите по проекта гарантират равен достъп до услуги и ресурси на представителите на местните общности от всички 44 населени места от селски тип в Община ” Тунджа” . В рамките на проекта ще се структурират два нови центъра, които ще предлагат почасови услуги за лица в риск, включително деца с увреждания и възрастни с увреждания, както и подкрепящи услуги за техните семейства. За пълноценната доставка на интегрираните социални и здравни интервенции, съчетани с адекватни механизми за социализация, по проекта ще бъде формиран мобилен мултидисциплинарен екип, който ще обслужва центровете за почасови услуги, клубовете на пенсионера и ще оказва подкрепа в домашна среда по график на децата и лицата със затруднена мобилност. С изпълнение на проекта ще бъде подобрен достъпът до условия и възможности за обществен живот, ще се предотврати вторичната маргинализация в малките населени места от селски тип, като се създадат възможности за кариерно развитие, участие на пазара на труда и провеждане на социализиращи дейности и мероприятия в общността.

Проектно предложение  BG05M9OP001-2.077-0002 «Заедно с децата и техните семейства-Център за семейно консултиране и активно приобщаване» на народно читалище «Просвета -1910» е на стойност 108156.82лв.

Има   за цел осигуряване на активно приобщаване, насърчаване на равните възможности и активно участие и подобряване качеството на живот чрез предоставяне на комплекс от социални и здравни услуги за деца и техните семейства, вкл. деца с увреждания. Чрез създаването на Център за семейно консултиране и здравно-социални услуги за активно приобщаване в читалището на с. Тенево, община „Тунджа” ще се осигури възможност на посочените целеви групи да бъдат подпомогнати и подкрепени за активно включване в живота на общността. В Центъра за семейно консултиране и активно приобщаване ще работят социален работник, медиатор, психолог, логопед, педагог и медицинска сестра.  Изпълнението на проектните дейности ще даде възможност на лицата от целевите групи да ползват социални и здравни услуги в общността, които ще намалят риска от социална маргинализация. Центърът ще обслужва селата Тенево, Маломир, Коневец, Драма, Дряново, Симеоново, Сламино, Асеново, Робово, Каравелово, а при необходимост и други населени места от територията на община „Тунджа“.

Проектно предложение  BG05M9OP001-2.077-0003 «Интегрирани услуги в домашна среда за местната общност в село Болярско» на  «НАДЕЖДА – Т-2017» ЕООД е на стойност 136 389.96 лева..

Проектът ще надгради опитът и добрите практики в село Болярско в доставката на социалните услуги в общността –  Домашен социален патронаж и Обществена трапезария, като допълни ефекта от тях с пълноценна интегрирана здравно – социална грижа в домашна среда и други активни мерки за социално включване и независим живот, както за потенциалните потребители, така и за техните семейства. Широкият спектър от интегрирани здравно – социални интервенции с рехабилитационна, психологическа и общностна подкрепа е насочен към директна работа не само с потребителя, а с цялото семейство, което безспорно е най – правилния, резултатен, ефективен и ефикасен подход. Иновативните решения по отношение на услугите в домашна среда за лица с увреждания в риск от социална изолация от местната общност на село Болярско, община „Тунджа“ с включването на персонална грижа, медицинско обслужване, психологическа подкрепа, рехабилитационни интервенции, активна социална работа и подкрепящи дейности за семейството ще компенсира във висока степен дефицитите на средата на живот и ще повиши благосъстоянието на местната общност и на територията на МИГ „Тунджа“.

 

Проектно предложение  BG05M9OP001-2.077-0004 «Подобряване на достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост в община «Тунджа»  на  Фондация «ЗА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО  е   на стойност 177 576.00 лева.

Чрез проекта  фондацията ще реализира редица дейности в подкрепа на деца в риск и техните семейства, като се предвижда психологическа и педагогическа подкрепа, социално консултиране и предоставяне на социални грижи. Реализацията на проекта ще доведе до предоставянето на редица социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата, превенция на агресивно поведение, насилие и отпадане от образователната система и изграждане на умения за самостоятелен живот и социална интеграция. За изпълнението на тези дейности ще бъде нает персонал, който да работи активно за постигане на целите на Фондацията и в частност на проекта.

 

Проектно предложение  BG05M9OP001-2.077-0005 «Споделени хоризонти-подкрепа за пълнолетни и възрастни лица в риск и техните семейства в малките населени места от селски тип» на  «ГАЙЧ» ЕООД е на  стойност 200 116.00  лева.

Проект е иновативна, интегрирана комплексна многокомпонентна концепция за подкрепа на местните общности в малките населени места от селски тип и в частност на територията на МИГ – Тунджа. Той включва доставка на иновативни интегрирани здравно – социални услуги и други подкрепящи и социализиращи дейности за поне 45 възрастни в риск, в т.ч. и с увреждания и техните семейства в три от населените места в обхвата на територията на МИГ – Тунджа. Спектърът от услуги за потребителите включва: грижа в домашна среда; здравни и социални консултации, и включване в социализирани общностни инициативи за активно приобщаване. Конкретните  цели  ще  бъдат предоставени социални услуги и качествена грижа в домашна среда за възрастни в риск или с увреждания от селата Кабиле, Дражево и Хаджидимитрово, община Тунджа.

About the Author :

Leave a reply