МИГ – “Тунджа” – домакин на престижен форум

DSC06339Местна инициативна група “Тунджа” беше домакин на форум “Лидер – мрежа за развитие на малките населени места”, който се провежда като част от проекта  „Създаване и укрепване на партньорски капацитет за развитие на малките населени места-Лидер мрежа на НПО”. Той се реализира от Асоциация „Българска национална Лидер мрежа”, която обединява 24 Местни инициативни групи.

Проектът се изпълнява с подкрепата на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България, която е  част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП.

DSC06343Изграждането на капацитет и работата в мрежа са ключови приоритети за всяка гражданска организация в България. В България липсва устойчиво развитие на нестопанския сектор не само поради финансов дефицит, но в голяма степен и заради липсата на изграден/поддържан/развиващ се капацитет на самите НПО. Това важи с особена сила за нестопанските организации в малките населени места.

Основна цел на проекта е развитието и укрепването на  капацитета на националната Лидер-мрежа от местни инициативни групи за утвърждаване на междусекторни партньорства и гарантирано гражданско участие в процеса на местно развитие. Специфичните цели са свързани със създаването на коалиция между НПО от малките населени места и МИГ; укрепването на междусекторните партньорства-МИГ са изграден модел на междусекторно сътрудничество, който може да бъде популяризиран и мултиплициран спрямо останалите НПО, работещи в селските райони; разработването и въвеждането в гражданската практика на модел за гарантирано включване на гражданите в развитието на Лидер-мрежата.

Основните дейности по проекта, включват:

– Създаване на мрежа-интерактивна и онлайн базирана платформа/портал на Лидер мрежата.  Интернет-платформата е основен инструмент за развитие и комуникация между организациите и участниците в самата мрежа;

– Провеждане на специализирани и общи обучения за участници в мрежата. Обученията  включват базови технически знания за работа в мрежата,за администриране на форуми, групи,профили на организацията,рубрики, новини, създаване на събития и др.;

– Провеждане на разширени форуми на участниците в Лидер-мрежата – извън виртуалните форуми в мрежата, участниците  могат да реализират обмен на идеи и дискусии на живо чрез форуми на собствените си територии.

За да се включат в създаването на онлайн Лидер мрежата на форума присъстваха и представители на читалища и неправителствени организации от община “Тунджа” и от региона.

About the Author :