МИГ Стралджа 2016 обявява втори прием на проектни предложения

logo-2

О Б Я В А

МИГ – Стралджа 2016г, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.088 – МИГ – Стралджа 2016, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа 2016г“ – Втори прием

 

Наименование на програмата:  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Цели на процедурата:

–   Насърчаване на интегрирано териториално развитие и социална инфраструктура, съхраняване и развитие на местната идентичност и териториална значимост

–     Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на местното население чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура

 

І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 

ІІ. Допустими кандидати:

  1. 1.    Община Стралджа  за всички допустими дейности;
  2. 2.    Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;
  3. 3.    Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ.

 

ІІІ. Допустими дейности:

Дейност 1 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“;

Дейност 2 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“;

Дейност 3  „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства“;

Дейност 4 „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

Дейност 5 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“;

Дейност 6 „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“;

Дейност 7 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони“.

 

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ-Стралджа 2016

 

Допустими разходи:

1. За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности

а)  разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б)  непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по т.1;

2. За закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности

3. Нематериални инвестиции – за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. Общи разходи свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта,  включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.

 

ІV. Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Начална дата за прием на проектни предложения: 09.07.2019 г.

Краен срок за представяне на предложенията: 09.08.2019 г., 17.00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават  изцяло електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

V. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата /Бюджет на приема – остатъчни средства от Първи прием/:

Индикативният бюджет на приема е: 26 193,71 лева.

 

VІ. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна на проект:

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвения от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

  • Минимален размер на общите допустими разходи 4 889,50 лева
  • Максимален размер на общите допустими разходи: 391 166,00 лева

 

–     Интензитетът на помощта e както следва:

–     Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

–     Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.

–     Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи”

 

 

VІІ. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест*:

Критерии за избор на проекти

Максимален брой точки

1. Дейностите по проекта се осъществяват в:-                    в границите на селата – 20 т.

–                    в границите на гр.Стралджа – 10 т.

 

20

2. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района

15

3. Интервенциите по проекта са за обект с голяма обществена значимост за територията

15

4. Вид на кандидата:-                    кандидата е община – 5 т.

–                    кандедата е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище – 3 т.

 

5

5. Кандидата не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност по други програми

10

6. Дейностите по проекта са за облагородяване на градска среда за уязвими групи от населението

10

7. Дейностите по проекта включват изграждане на достъпна инфраструктура за уязвими групи от населението

10

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда:-                    над 30% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.

–                    над 50% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

 

5

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

10. Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности/ще бъде наемана местна работна ръка:-                    до 2 души – 2т.

–                    над 2 души – 5 т.

 

 

5

               ОБЩО:

100

Праг на преминаване

15

 

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин:

–          по-високи показатели за критерий 10: Проектът създава нови работни места

–          по-високи показатели за критерий 8: Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

–          по-високи показатели за критерий 2: Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района

–          по-високи показатели за критерий 6: Дейностите по проекта са за облагородяване на градска среда за уязвими групи от населението

VІІІ.  Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Изпълнителен директор – Щерьо Черногоров, 0887 102 672;

Консултации на място: гр. Стралджа, ул. Хемус № 10, всеки работен ден от 13.00 – 16,00 часа.

 

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

– интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg;

интернет страница на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“: http:www.mig-straldzha.com.

 

На електронна поща [email protected]могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Писмени разяснения ще бъдат давани в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: http:www.mig-straldzha.com и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

 

ІХ. Начин за подаване на проекти предложения:

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bgединствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

About the Author :

Leave a reply