Местна инициативна група “Тунджа” свиква общо събрание

logo_MIG_Tundja_0СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа”  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на  27 септември  2018 г. от 16 часа в  гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 – Заседателна зала на община „Тунджа” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа”;
  2. Определяне на членове/ представители на членове  на Общото събрание за участие  в Комисиите за подбор на проектни предложения по Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Тунджа”;
  3. Приемане на   дефиниции и насоки за прилагането на критериите за подбор на проекти по мерките от Стратегията  за ВОМР  на СНЦ „МИГ-Тунджа” за целите на техническата и финансова оценка.
  4. Определяне на критерии за приоритизиране с цел предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на проекти в случаите на равен брой точки, получени при техническата и финансовата оценка на проектни предложения подадени по мерките на Стратегията за ВОМР  и недостатъчен финансов ресурс по процедурата за подбор (на база одобрените в Стратегията за ВОМР на  СНЦ „МИГ-Тунджа”  критерии за подбор по съответните мерки);
  5. Промяна на решение на Общото събрание от 18.05.2018 относно определяне на размера на членския внос за 2018 година;
  6. Разни

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание  в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ-ТУНДЖА:

СТАНЧО СТАВРЕВ

 

About the Author :

Leave a reply