Местна инициативна група “Тунджа” кандидатства за одобрение на стратегия за Водено от общностите местно развитие

logo_MIG_Tundja_0На  31 май 2016 година МИГ-Тунджа депозира в Министерство на земеделието и храните документи по процедурата за подбор на МИГ и стратегии за  Водено от общностите местно развитие при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Това бе последната стъпка по финализиране на изпълнявания от МИГ  за подготвителни дейности, и по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности”. Основна цел на проекта бе подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа до 2020 година. В рамките на неговото изпълнение се проведоха поредица от информационни, консултативни и работни срещи  и обучения в 12 от населените места на територията на МИГ, в които се включиха 482 участника- представители на различни заинтересовани страни от публичния,  стопански и нестопанския сектор. Над 2 % от населението на община”Тунджа” изразиха своята подкрепа за Стратегията за ВОМР.

В настоящия  планов период МИГ-Тунджа се възползва от възможността,  която предоставя подхода ВОМР и подготви Стратегия за развитие, изпълнението на която ще бъде финансирано от три европейски фонда: Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) –  чрез  Програмата за развитие на селските райони  2014-2020, Европейския фонд за регионално развитие – чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Европейския социален фонд – чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” . Многофондовото финансиране на стратегии за местно развитие на МИГ чрез подхода Водено от общностите местно развитие се прилага за първи път от стартирането на подхода Лидер през 1991 година. То идва да отговори на нарастващото разнообразие и сложност в развитието на селските райони и  предизвикателствата пред тях в контекста на Стратегията  „Европа 2020”.

Основна цел на Стратегията за Водено от общностите местно  развитие на МИГ-Тунджа до 2020 година е хармонично и  балансирано  развитие на територията  на МИГ-Тунджа чрез силна местна икономика , формиране на качествена социално интегрирана жизнена среда и                   съхраняване на местната идентичност. 

Стратегията за ВОМР е насочена към реализиране  на  дългосрочния потенциал на територията, създавайки   предпоставки за:

-Балансирано икономическо развитие, намаляване на  социалната изолация, неравенството и засилване  на социалната сплотеност на местните общности;

-Създаване на работни места и увеличаване на възможностите за заетост;

-Лансиране на равни възможности за жените, младежите, уязвимите и малцинствените групи  от населението;

-Подпомагането на иновативното предприемачество и на пренасянето на ноу-хау  и желание за оползотворяването на сравнителните преимущества и на богатите ресурси на територията;

-Взаимното допълване и сътрудничество между различните сектори на местната икономика, производството на качествени мести продукти и  повишаване на добавената стойност;

-Подкрепа за съхраняване, популяризиране и икономизиране на местното природно богатство, културно-историческо наследство, традиции и типични продукти.

По-такъв начин Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа насочва местното развитие към ефективно оползотворяване на социално-икономическите фактори, природните ресурси и културно – исторически дадености на територията, запазвайки специфичната местна идентичност на община Тунджа.

В случай на одобрение по обявената процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР,   МИГ-Тунджа ще получи финансиране за  изпълнението на Стратегията за ВОМР в рамките на  5 543 000 лева, от които 2 933 000 лева от ЕЗФРСР, 1 460 000 лева – от ЕСФ и 1 150 000 лева от ЕФРР. Заедно с разходите за управление и популяризиране на Стратегията за ВОМР общият размер на безвъзмездно предоставена помощ  ще достигне  6 520 500 лева. Очаква  се процедурата за одобрение и сключването на договори за финансиране на местните инициативни групи по първата покана да приключи до края 2016 година, а първите приеми на проекти към Стратегиите за ВОМР да стартират в началото на 2017 година.

About the Author :