Местна инициативна група – Елхово проведе информационни семинари в Болярово и Мамарчево

IMGP9775Местна инициативна група – Елхово в партньорство с община Болярово е в процес на подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини.

Част от публични събития  във връзка с разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ бяха проведените два семинара – на 13 април 2016 година в Болярово и на 14 април 2016 година – в село Мамарчево. На тях присъстваха представители на земеделските стопани, бизнеса и публичния сектор от няколко населени места.

IMGP9776Изпълнителният директор на МИГ Нели Кадиева и нейния екип запознаха присъстващите с мерките от Програмата за развитието на селските райони 2014-2020 година, които могат да бъдат включени в изготвяната стратегия. А именно: тези за земеделските стопанства (Мярка 4, заедно с подмярките й); развитие на стопанства и предприятия (Мярка 6 и подмярките й); основни услуги и обновяване на селата в селските региони (Мярка 7 ) и залесяване и поддръжка (Мярка 8).

IMGP9777След подробно презентираните допустими мерки и възможности, представителите на МИГ изслушаха предложения на представителите на различните сектори от община Болярово и отговориха на въпросите им.

Предстоящите събития на територията на общината в тази връзка са: информационна конференция за процеса на разработване на стратегията в град Болярово за представители на местната общност от община Болярово-

IMGP9783на 18.04.2016, понеделник, от 10.30 ч.  и информационна среща, свързана с консултиране с местната общност на разработваната СВОМР в град Болярово – с представители на бизнеса от община Болярово – 20.04.2016 г., сряда, от 10.30 ч.

Информационната кампания се осъществява в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Елхово в партньорство с Община Болярово с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

IMGP9785 IMGP9787

 

About the Author :