Местна инициативна група – Елхово – Болярово с одобрена стратегия

logo2-3Местна инициативна група – Елхово – Болярово има удоволствието да съобщи на всички жители на нашите общини, на всички интересуващи се от инвестиции в тези територии, колеги и всички, които бяха и са съпричастни с работата ни, че Стратегията за водено от общностите местно развитие за новия период на ПРСР 2014-2020 г. на Местна инициативна група – Елхово – Болярово беше одобрена.

Вече е факт и Споразумението за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ на територията на общини Елхово и Болярово.

Чрез изпълнението на одобрената Стратегия на Местна инициативна група – Елхово – Болярово на територията на двете общини до 2023 г. ще бъдат инвестирани 2 933 745 лева средства – безвъзмездна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.
По този начин ще се допринесе за осигуряване на адекватни условия за живот и заетост и ефективно и интегрирано развитие на местната икономика.

В стратегията са предвидени възможности за финансиране на бизнеса от територията – на селското стопанство – животновъдство и растениевъдство, и на неземеделския бизнес – производство, търговия и услуги.

Финансов ресурс е отделен и за подобряване условията на живот на територията – ремонт на улици, ремонт и подобряване на културни, спортни и други обществени сгради, туристически обекти и други.

Одобрената Стратегия на Местна инициативна група – Елхово – Болярово осигурява още една възможност за предприемчивите хора от територията да реализират своите идеи и развият бизнеса си.

Благодарим на всички, които взеха участие при подготовката на Стратегията и ни подкрепиха. Очакваме вашето активно включване за успешното изпълнение на поставените цели за местно развитие.

Допълнителна информация относно изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие ще бъде публикувана своевременно на сайта на МИГ Елхово – Болярово www.migelhovo.org.

Стратегията се изпълнява съгласно сключено Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

About the Author :