МБАЛ ”Св. Йоан Рилски” ООД – гр. Ямбол обявява конкурс за заемане на длъжностите: началник отделение: ” Хирургия”, ”АГО”, ” Вътрешни болести”, ”ОАИЛ”, Образна диагностика” и ”Клинична лаборатория” и главна медицинска сестра

 

Управителят на МБАЛ ”Св. Йоан Рилски” ООД – гр. Ямбол, на основание чл. 68 от Закона за лечебните заведения и чл. 90 от Кодекса на труда обявява конкурс за заемане на длъжности, както следва:

Началник отделение: ” Хирургия”; ”АГО”, ” Вътрешни болести”, ”ОАИЛ”, Образна диагностика” и ”Клинична лаборатория на МБАЛ ”Св. Йоан Рилски” ООД, гр. Ямбол

Главна медицинска сестра на МБАЛ ” Св. Йоан Рилски” ООД, гр. Ямбол

 

I. Място на работа: МБАЛ ”Св. Йоан Рилски” ООД

II. Характер на работата:

 • за началник отделение – осъществяване ръководството на цялостната дейност на отделението и представляването му пред ръководните органи на лечебното заведение и методичните ръководители.
 • за главна медицинска сестра-осъществяване ръководството на специалисти здравни грижи и помощния медицински персонал в лечебното заведение и представляването им пред ръководството на лечебното заведение.

III. Изисквания за заемане на длъжността:

 

Началник отделение:

 1. Образователно-квалификационна степен ” Магистър ” по медицина.
 2. Призната специалност за съответното отделение.
 3. Допълнителна квалификация е предимство.
 4. Широки практически познания по специалността и продължителен профeсионален опит, не по-малко от 5 години.
 5. Познаване на нормативната уредба, уреждаща отрасъла – ЗЗ,ЗЗО, ЗСО, ЗЛЗ, НРД, ПУДВРЛЗ, КТ, правилата за медицинска етика.

Главна медицинска сестра:

 1. Диплома за завършено образование с квалификация – медицинска сестра или акушерка
 2. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен ”бакалавър” или ”магистър” по специалността ”Управление на здравните грижи”
 3. Да притежават трудов стаж като гл. медицинска сестра – 5 години

Конкурсът за началник отделение ще се преведе чрез събеседване по проект за:

Устройството на отделенията, развитие и управление на дейностите в тях , вътрешния ред, медицинска и икономическа ефективност, лекарска политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение, въвеждане и реализиране на нови методи в диагностично-лечебния процес

 

Kонкурсът за главна медицинска сестра ще се преведе чрез събеседване по проект за:

Виждания за основните отговорности и десетте най-важни задължения на главнатa медицинска сестра в многопрофилна болница за активно лечение.

 

 1. Документи за участие:

 

Началник отделение:

 

 1. Молба
 2. Копия от документи за завършено висше образование и призната специалност
 3.  Свидетелство за съдимост
 4. Препис от извлечение от трудовата книжка
 5. Автобиография
 6. копие от лична карта

Главна медицинска сестра:

 

 1. Молба
 2. Копия от документи за завършено образование с квалификация медицинска сестра или акушерка и диплома за завършена образователно-квалификационна степен ”бакалавър” или ”магистър” по специалността Управление на здравните грижи”
 3. Свидетелство за съдимост
 4. Препис от извлечение от трудовата книжка
 5. Автобиография
 6. Копие от лична карта

Кандидатите трябва да представят документите за участие в конкурса не по-късно от 30 дни, след публикуването на обявата, в личен състав на болницата – гр. Ямбол , ул. ”Българка” № 22, телефон: 046 63 30 31; 046 63 30 33.

About the Author :