Мащабен, благодатен проект в името на интегрираното бъдеще

IMGP0098На 17 юли 2018 година се състоя заключителната пресконференция по проекта „Заедно да учим и творим” (договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове). Действието на този мащабно разгърнат и изключително ползотворен проект продължи две години. Той бе реализиран с партньор община Болярово, ученици от училищата в СУ „Д-р Петър Берон“ – град Болярово и ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджово, техните родители и голяма част от педагогическия състав.

IMGP0103На това заключително мероприятие присъстваха множество учители, ученици, родители, общественици, административни кадри, както и екипът, движещ през цялото време старателно и методично осъществяването на заложените цели чрез многообразие от създадени клубове и множество дейности – като резултат от тяхната работа, а и други подкрепящи проекта интересни сбирки. Конференцията бе организирана от фирма „Иновейтив Сълушанс“ ЕООД, съгласно подписан договор за информация и публичност.

Гости на заключителната пресконференция бяха г-н Юри Паликов (представител на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”), кметът на общината г-н Христо Христов, както и директорите на двете училища Васил Гаджуров и Дора Карагьозова).

IMGP0106Чрез обстойна презентация ръководителят на проекта г-жа София Минева проследи постигнатото чрез съответните дейности и обобщи чрез финални изводи резултатите от постиженията. Както и нравствените послания, които бяха отправени към децата от двата етноса (български и ромски) в контекста на всяка проява в рамките на проекта.

Направеното е наистина трудно измеримо. Но съизмеримо с обичта към децата и тяхното хармонично развитие като бъдещи знаещи и можещи личности, възпитавани в атмосфера на толерантност, която включва интеграцията между тях, независимо от етничния им произход. Опознавайки взаимно културните традиции на етническата си среда, учениците осъзнаха, че те са еднакво достойни за уважение и съхраняване – за да останат за поколенията, достигайки до всички хора на бъдещето.

IMGP0111Работата в екип ги научи да бъдат, амбициозни, но и търпеливи, спомогна за изграждане на ценни качества в характера на всяко от децата. Включването на родители в голяма част от дейностите го направи съпричастни към училищния живот на децата им. Те разбраха, че възпитанието на подрастващите е обща загриженост както на училището като институция, така и на тях самите – като отговори за израстването на децата не само физически, но и за духовното им съзряване.

Последваха изказвания от присъстващите. Г-н Паликов благодари на организаторите и на всички участници в проекта за положените усилия и благодатните резултати. Ярко положителна бе и оценката на г-н Христов, кмет на община Болярово. Според него проекти като този убедително доказват, че има потенциал общината ни. И се надява той да бъде разгърнат и занапред, чрез нови инициативи.

За своята работа с децата като ръководители на клубове споделиха впечатления Димитър Дичев от ОУ „Стефан Караджа“ и г-жа Мария Тодорова (СУ „Д-р Петър Берон“). Възхитена беше от всичко, сторено за децата, и Гинка Минчева Атанасова, която благодари от името на родителите и близките на учениците. Всеобщо бе мнението, че проектът е внесъл оживление, спомогнал е за обогатяване на учебната база с материали. А организираното провеждане на „кръгла маса“ в град Сливен с лектори от МОН допринесе за обогатяване на теоретичните и практически знания на участващите учители по проблемите на възпитанието и интегрирането на учениците от етническите малцинства.

Един наистина колосален проект, замислен и реализиран в името на интегрираното бъдеще. Защото това бъдеще са децата ни!

Накрая г-жа Минева връчи тържествено благодарствени грамоти на г-н Паликов, г-н Христов, на директорите на училищата, на учителите, ръководители на клубове, на изявени ученици при работата по проекта, а и на активни родители и близки на децата, съпричастни към всички мероприятия през тези две години.

Бинка Величкова

 

 

 

About the Author :

Leave a reply