ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРОЕКТ „ЖЕЛАНИ ПРОСТРАНСТВА….”

indexlogo_priemi_me_2Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

процедура „Услуги за ранно детско развитие“

Договор за БФП BG05M9OP001-2.004-0059

„Желани пространства” – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“

1От 21 юли 2017 г., в село Веселиново, а от 24.07.2017 г. в с. Бояджик стартира дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, която е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация през ваканционните месеци по проект „Желани пространства” – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

2„Лятното училище” ще бъде с продължителност 1 месец и ще обхване 2 групи по 15 деца в двете населени места.  Общо с 30 деца на възраст от 6 до 7 години, в рамките на 4 часа дневно, ще се провеждат интерактивни  ролеви игри, образователни занимания, екскурзии и др. ситуации, чрез които ще се създадат условия и възможност децата да съхранят и доразвият придобитите когнитивни и социални умения, усвоени в предучилищните групи, преди да постъпят в първи клас.

3Под формата на групови и индивидуални консултации специалистите по проекта ще подпомагат и насърчават подготовката на родителите в планирането и провеждането на различни прояви, съпътстващи както лятното училище, така и подготовката на бъдещите първокласници.

4Интегрираните услуги в общността по проекта са със силно изразен мобилен характер и са насочени в подкрепа на децата до 7 годишна възраст и техните семейства. Те включват както промоция на здравето, социално и семейно консултиране, така и образователни занимания, психологическа и юридическа помощ и ранна интервенция на уврежданията, които са част от комплексния модел, който община „Тунджа” прилага в грижата към децата и младите семейства, живеещи в местните общности.

5За реализирането на този мащабен проект  Община „Тунджа”, в качеството си на бенефициент, е сключила Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0059-C01 от 29.06.2016 г. с Министерство на труда и социалната политика в размер на 588 567,00 лева.

67

Проектът се реализира на територията на община ”Тунджа”

www.eufunds.bg

 

About the Author :