Лятно училище в селата Завой и Кукорево подготвя бъдещи първокласници

 

„Тунджа”, 04.08.2021 г.

От 3 август в селата Завой и Кукорево започна лятно училище за подготовка на бъдещи първокласници. То ще бъде с продължителност 1 месец и ще обхване 2 групи по 15 деца на възраст от 6 до 7 г. в двете населени места.

Групата в Кукорево, в която се обучават и деца от Козарево и Окоп, превърна в истински празник началото на лятното училище – децата рецитираха стихчета пред своите родители, а след това започнаха заниманията.

В Завой на децата бяха запознати с какво ще се занимават, след което дойде време и на забавните игри.

Лятното училище е по 4 часа дневно, в които е планирано да се  провеждат интерактивни ролеви игри и образователни занимания. Целта е да се създадат условия и възможност децата да съхранят и доразвият придобитите когнитивни и социални умения, усвоени от предучилищните групи, преди да постъпят в първи клас. Предвидени са и консултация и работа с родителите, осигурени са необходимите пособия и образователни материали.

Дейността „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” е част от проект „Желани пространства” – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004  „Услуги за ранно детско развитие“. Дейностите по проекта се реализират по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.004-0059 с Министерство на труда и социалната политика, който е в размер на 1 545 617,00 лева.

About the Author :

Leave a reply