“Лятно училище” в Завой

1В продължение на един месец, в село Завой се проведе „Лятно училище” в рамките на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, която е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация през ваканционните месеци по проект „Желани пространства” – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004  „Услуги за ранно детско развитие”.

2В групата  участваха общо 15 деца на възраст 6-7 год. и техните родители. В рамките на 4 часа дневно с помощта на педагог и медиатор, децата имаха възможност да  провеждат и комбинират интерактивни ролеви занимания с образователни елементи и игри, както и др. ситуации, чрез които да съхранят и доразвият придобитите знания и социални умения, усвоени от предучилищните групи, преди да постъпят в първи клас.

Под формата на групови и индивидуални консултации специалистите подпомагаха и насърчаваха подготовката на родителите в планирането и 3провеждането на различни прояви, съпътстващи както лятното училище, така и подготовката на бъдещите първокласници.

За провеждане на заниманията в „Лятното училище“ беше използвана базата на  НУ „Васил Левски“, с. Завой. За създаване на по-добра атмосфера и условия за приобщаване на децата и техните родители, общината получи подкрепата и съдействието на ръководството и педагогическия персонал на училището.

4-1Последният ден на „Лятното училище” в с. Завой се превърна във весел празник, изпълнен с много усмивки, занимателни игри, подаръци за първия учебен ден и разбира се… торта за всички малчугани. Всяко дете получи и специална грамота за участие в лятното училище.

В рамките на проекта продължават да се предоставят и други интегрирани услуги в общността, които са с мобилен характер и са насочени в подкрепа на децата до 7 год. възраст и техните семейства. Те включват  както промоция на здравето, социално и семейно консултиране, така и образователни занимания, психологическа и юридическа помощ и ранна интервенция на уврежданията, които са част от комплексния модел, който община „Тунджа“ прилага в грижата към децата и младите семейства, живеещи в местните общности.

За реализирането на този проект  Община „Тунджа“, в качеството на бенефициент, е сключила Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0059-C01 от 29.06.2016 г. с Министерство на труда и социалната политика в размер на 588 567,00 лева.

5-1 6 7 8

About the Author :

Leave a reply