Ловците в Стралджанско шест пъти повече от риболовците

DSC04577Спорна 2014 година отчете Сдружението за лов и риболов – Стралджа. Със своята активна дейност организацията потвърди  вниманието си към правилно стопанисване на дивеча и рибите на територията на общината. Периодът на отчета съвпадна с отбелязване 130-та годишнина  от организирано ловно движение в България, което направи доклада на зам.-председателя Ганчо Димитров още по-обективен и подробен.

В Сдружението членуват 21 ловно-рибарски дружинки с общ брой членове 810, предимно млади  и в работоспособна възраст хора.  Ловът е  предпочитан от 690 членове на организацията, докато на  риболов се посвещават  120.

Стопанисването на заслони се налага като добра традиция на дружинките. Някой от тях сами си построиха такива, други планират това. Отчитат се позабравени практики за откриване на клубове. Такива примери вече има в Лозенец, Леярово, Зимница, Стралджа, Палаузово, Люлин, Джинот и др. Нараства интересът към задивечаване на ловностопанските райони, отчита се ръст на разселените птици спрямо 2013 г.

На територията на Сдружението  полезният дивеч се представя от  над 700 бр. фазани, 90 кеклици, над 6 хил. яребици. Благородния елен, който не е трайно пребиваващ дивеч в района, се представя от 35 бр. Констатираното увеличение при него и при сърните (216 бр.)  се дължи на правилното подхранване. Данните от таксацията показват наличие и на близо 200 диви прасета, запас двойно спрямо допустимия, което отново се дължи на грижите на ловците. Калища, хранилки за целогодишно подхранване създават спокойствие на дивеча през целия сезон.  Положителна е тенденцията  към повишаване запасите на заек (близо 5 хил.бр.), но в северните райони на общината той е все още под критичния минимум.  Равносметката при вредния дивеч показва, че в  района  е наспорило с чакали, които вече гонят 200 бр.,като популацията им продължава да се увеличава,  лисиците са над 100, а скитащи кучета – 87. В отчета се посочва отстрел на прелетен и водоплаващ дивеч като най-голям е броят на пъдпъдъците  – 10 225 бр., зеленоглави патици – 445, гургулица – 788. Ловците се тревожат от запасите на гугутка, които намаляват и в национален мащаб. През периода са отстреляни  109 диви свине. Ловците са разселили  300 бр. фазани, 180 бр. кеклици, 560 бр. яребици.

Важна част от дейността на Сдружението е осигуряване на хранителна и защитна база. През последните 20 г. са постигнати добри резултати. По количества  подхранването се измерва с по над 20 т концентриран фураж, по 3 т годишно груб фураж и мероприятия  по подобряване бонитета на животните.

По отношение на любителския риболов Сдружението  се отчита със зарибяване на язовира в Леярово. През годината са закупени сомчета и амур, предстои закупуване на още 3-4 тона фураж. Взето е решение риболовците да упражняват спортен риболов на язовира. Вече се подготвя състезание за улов на риба. За съжаление все още няма развитие по възстановяването  на клуб по кинология. Въпреки това  Георги Андонов от ЛРД Воденичане  беше участник в състезание за най-добро работещо куче.

След обсъждане  отчета на  СЛР Стралджа беше единодушно приет заедно с други работни документи. Сдружението единодушно избра за свой председател Ганчо Димитров.

About the Author :