Ловни успехи за стралджанските авджии

DSC09868aПравилно стопанисване на дивеча и рибите в ловните територии на община Стралджа, защита на природата  са основните задачи, които си поставя отново Сдружението на ловците и риболовците „Стралджа”.Организацията обединява 21 ловно-рибарски дружинки с общ брой членове 810, от които ловци – 690.  Стопанисването на заслони е положителен напредък в дейността на авджиите. За изминалата 2013г. няколко дружинки построиха нови такива, други  положиха усилия за укрепване на съществуващите. Появяват се позабравени практики и за откриване клубове на дружинките. Такива примери има  в Лозенец, Леярово, Зимница, Стралджа І и ІІ дружинка и др. Според отчета на УС на СЛР –Стралджа за изминалата година  нараства интереса  към Националната програма за задивечаване на ловно-стопанските райони както и желанието да се усвояват повече финансови средства.

На територията на община Стралджа  има разнообразие на дивеч. Най-много  са зайците – над 4400бр. , което е положителна тенденция за района. Според преброяването фазаните са 1180, яребиците – 5120, кеклик- 290.   Правилното подхранване  доведе до увеличение броя на  сърните, които  на този етап са 200. Преброени са и 30 благородни елени, които не е пребиваващ дивеч в района. Дивите прасета са 173. Запасите от този дивеч е двойно повече спрямо допустимия, което отново се дължи на нарасналите грижи от страна на ловците. Калища, хранилки за целогодишно подхранване създават спокойствие на животните през целия сезон.

Продължава да се увеличава популацията на чакала въпреки засиления отстрел в района /505бр./ Проблем за ефективно поддържане борбата с този вреден дивеч е неплащането от страна на Държавните горски стопанства. Като слабост  в борбата с хищниците  дружеството отчита въздействието на свраката, сивата врана и посевната врана.

Ловците от стралджанско отчетоха  тревожни резултати от запасите на гугутката , което се наблюдава и в национален мащаб.  Голямото засушаване през миналата година даде отражение  върху лова на прелетния дивеч, основно пъдпъдък. Отстреляни са  8 825 бр. Сухата и топла зима забави прелета на дивата гъска и дива патица, което също доведе до занижен отстрел.

Ловно-рибарското дружество  се отнася сериозно към осигуряване на хранителна и защитна база за дивеча. За последните 20 г. има видимо увеличение на осигурените количества концентриран  и груб фураж, което съответно подобрява и резултатите при отстрела . Ако през 2012г. са отстреляни 49 диви свитне, то през 2013 този брой вече е 150.  Продължава разселването на фермено произведен дивеч. Дружеството  е разселило 420 бр. фазани, 160 бр.кеклици, 225 бр.яребици.

Не са задоволителни резултатите от дейността любителски риболов. Липсата на подходящи водоеми ограничава възможностите за това. Очакванията са след зарибяване на язовира в Леярово резултатите да се променят. Има решение риболовците от Сдружението  да упражняват спортен риболов на този язовир. Продължава да бъде предстояща задача  възстановяване на клуб по кинология. Ловците мечтаят и за участие в състезания  по  ловна стрелба.

В станалите разисквания ловците и риболовците ясно изразиха желанието си за още по-активна дейност, споделиха болката си от набезите в горите, които нарушават спокойствието и на дивеча. Доказаха, че милеят за опазването на природата посочвайки примери на свободно пуснати коне и крави на обществени места.

Г-н Андонов, който топло приветства ловците и риболовците, изрази задоволството си от дейността на всички дружинки, добави пожеланието за още по-сериозна работа в грижа за дивеча, което е и грижа за богатството на природата.

Присъстващите на събранието приеха отчетния доклад за дейността на дружеството заедно с План за основните дейности през 2014г.

 

About the Author :