Лидерски умения и екипна ефективност

???????????????????????????????От 24 до 26 юли в гр. Хасково се проведе второто изнесено обучение по проект „Община Тунджа– повишаване квалификацията на общинските служител” по Оперативна програма „Административен капацитет”

Десет служители на ръководни длъжности от общинската администрация участваха в обучението на тема „Лидерски умения и екипна ефективност” с модератор  доц. д-р Радка Василева от Софийски университет.

Представена беше кратка теоретична характеристика на основни  понятия – екипната динамика, роли, лидерство, вземане на решения, обратна връзка.  Всяко занятие се придружаваше от практически ролеви игри. На служителите се предостави възможност за анализиране на взаимоотношенията и процесите в екипите, изследване се личностните предразположения за поемане на различни екипни функции, решаване на казуси по проблеми, свързани с ежедневната работа. Чрез богато онагледени материали участниците придобиха компетентности за екипна работа, разпределяне на отговорности, вземане на екипни решения.

В съответствие с изпълнение на проектните дейности, всички участници получиха сертификати за успешно преминало обучение.

 Елка Гьорина

Ръководител на проект

About the Author :