Лекции-работилници на екологични теми за учениците от община „Тунджа“

„Тунджа“, 11.05.2022 г.

На 28-ми и 29-ти април, като част от информационните и образователни дейности по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, бяха проведени 5 лекции-работилници в училищата в селата Тенево, Кукорево, Роза, Ботево и Веселиново. По време на лекциите експерти по биоразнообразие и лектори запознаха учениците с животинските видовете в обекта на проекта, заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие от човешка дейност, мерките за съхраняването на застрашените видове и повишаване на отговорното поведение към тях. Специално създадена мултимедийна презентация представи на децата интересна информация и богат снимков материал по темата за опазване на биоразнообразието в община „Тунджа“. На участниците беше направена демонстрация как сами да създадат къщичка-убежище за прилепи.

На всички ученици беше предоставено специално създадено за целите на проекта учебно помагало, посветено на опазването на застрашените видове прилепи, земноводни и влечуги. Осигурен е необходимият тираж и за останалите 5 училища в община „Тунджа“. Автор на помагалото е преподавателят от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – гл. ас. д-р Атанас Грозданов.

В събитията участваха над 300 ученици, които показаха активно участие и интерес към темите за съхраняването на биоразнообразието в региона. Организаторите зарадваха децата с рекламни подаръци – раници, шапки, термочаши и химикалки.

Бенефициент по проекта е Фондация „Екология, комуникации и общество“. Голяма част от информационните и образователни дейности са насочени към подрастващите, тъй като от фондацията считат, че това гарантира устойчиви резултати при формиране на отговорно отношение към опазването на околната среда. Лекциите са продължение на работата с учениците от общината, започнала по време на 10-те тридневни детски лагера, проведени през месец септември 2021 г. и месец април 2022 г. в местността „Бакаджик“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

About the Author :