Къде изчезнаха декларациите за конфликт на интереси в община Ямбол?

ob6tina-YambolДекларациите за липса на конфликт на интереси на кмета, заместник-кметовете, общинските съветници и служителите в Община Ямбол са свалени от сайта на институцията. Това става ясно от сравнителния анализ на данните от проучванията на Програма Достъп до информация за Рейтинга на активната прозрачност в страната през последните години. До март миналата година тези декларации са били публикувани и всички граждани са можели да разгледат на Интернет-страницата на общината какви частни интереси са декларирали кметовете и общинските съветници по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). От 19 януари 2018 г. действа новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), но задължението за публикуване в съответния сайт на институцията на декларациите за роднински връзки и частни интереси на кмета, заместник-кметовете, общинските съветници, служителите в общината, както и ръководителите на всички бюджетни организации остана. Само, че тези декларации в Интернет-страницата на Община Ямбол в момента ги няма.

Общо 62 общини в страната не са публикували в сайтовете си тези декларации, става ясно от данните на извършеното от Програма Достъп до информация проучване тази година. От 5-те общини в Ямболска област, задълженията си по ЗПКОНПИ не е изпълнило само ръководството на Община Ямбол.

Единствено община “Тунджа” пък е публикувала списък с категориите информация, които са служебна тайна.

В периода 22 февруари – 12 април 2019 г. Програма Достъп до информация за 14 година поред прегледа и оцени интернет страниците на 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.Проучването на ПДИ се осъществява в рамките на проекта „Консултативен център за прозрачност”, финансиран от Фондация “Америка за България”. Целта на одита на прозрачността е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.Нивото на прозрачност през 2019 г. бе оценявано с точки по 119 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 133 индикатора за общините, и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт.

В област Ямбол Програма “Достъп до информация” оценява 10 институции.Община Тунджа значително е повишила рейтинга си на активната прозрачност през последната година и сега е първенец в Ямболско с 87.1 %, сочи сравнителният анализ на Програма Достъп до информация. Повишение отчитат също Областна администрация – Ямбол, Община Болярово, Областната дирекция на вътрешните работи и Регионалното управление по образование. От общините в областта Болярово и Тунджа са с най-добри резултати по индикаторите за бюджетна и финансова прозрачност и интегритет. От там отговарят и на заявленията за достъп до обществена информация в изключително кратки срокове.

Рейтингът на Община Ямбол, която беше първенец през 2018 г., сега значително е намалял. Освен декларациите по ЗПКОНПИ, на сайта не се задържат задълго заповедите и предложенията на кмета за бюджета, промени на наредби и други.На страницата на общината действително има публикувани регистри, отчети, програми и т.н., но  информацията се публикува подборно.

С най-добри резултати от тазгодишното проучване на Програма Достъп до информация сред 265 общини са Търговище, Белоградчик, Челопеч, Девня и Банско, сред 28-те областни администрации Благоевград, Добрич, Хасково, Стара Загора и Враца. От оценяваните 151 териториални органи на изпълнителната власт с най-добър рейтинг на прозрачност са РИОСВ – Благоевград, Басейнова дирекция – Варна, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Русе и РУО – Варна, а от 28-те изпълнителни агенции – ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, ИА по околна среда, ИА по горите, Агенция по геодезия, картография и кадастър и ИА „Главна инспекция по труда“. От 18-те министерства най-пълна е информацията в сайтовете на Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и Министерство на отбраната. Добри резултати на прозрачност отчитат също ДА „Електронно управление“, Национален статистически институт, Държавна агенция за бежанците, ДАНС, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ и 5-те държавни комисии.

Дияна Бончева, координатор на ПДИ за Ямбол

About the Author :