Културата през призмата на статистиката
  1. DSC09022Музеи

Към 31.12.2014 г. в област Ямбол действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности, включени в екпозициите на музеите от Ямболска област са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 108.6 хил. фондови единици. През 2014 г. броят на културните ценности се увеличава с 1.1% в сравнение с 2013 година.

С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2014 г. техният брой е 4.0 хиляди.

Посещенията в музеите в областта през 2014 г. са 31.7 хил. и в сравнение с 2013 г. намаляват с 4.6%. Съответно, броят на посетителите – чужденци намалява с 24.6% и достига до 1.1. хил. през 2014 година. Посещенията, осъществени в дните със свободен вход са 14.0 хиляди и спрямо предходната година са нараснали със 7.5%.

Общият персонал на музеите през 2014 г. е 44 души, като нараства с 10.0% в сравнение с предходната година.

2.   Сценични изкуства 

През 2014 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 380 представления, които са посетени от 53.3 хил. зрители. В сравнение с 2013 г. представленията се увеличават с 2.4%, а посещенията – с 8.8%. Средният брой посетители на един театър през 2014 г. е 26.6 хил. и в сравнение с предходната година се увеличава с 2.2 хил., а средният брой представления е 190, и се наблюдава увеличение с 4 броя. Нараства и средният брой посетители на едно представление – от 132 през 2013 г. на 140 души през 2014 година.

Относителният дял на представленията в театрите по националност на автора е най-голям от постановки от български автори – 56.8%, а при постановки от чужди автори – 43.2%. При посетителите в театрите делът по националност на автора е съответно при българските – 58.3%, а при чуждите – 41.7%.

През 2014 г. в област Ямбол развиват дейност 3 музикални колектива – 1 ансамбъл за народни песни и танци и 2 оркестъра. Представленията на тези колективи в сравнение с предходната година се увеличават с 8.5%, докато посещенията намаляват с 2.7%.

3.   Библиотеки

През 2014 г. в областта има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Общият брой на библиотечните документи в нея е 269.7 хил., в т.ч. книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други, като спрямо предходната година той намалява с 0.03%. През 2014 г. броят на регистрираните й читатели е 3.0 хил., което е с 2.5 % повече в сравнение с 2013 година. Намаляват посещенията в библиотеката с 4.2%, а общият зает библиотечен фонд на един читател – 42 броя. През 2014 г. заетият библиотечен фонд е 128.6 хил., което представлява 47.7% от общия библиотечен фонд за областта, а на заетите книги – 36.8% от наличния книжен фонд.

4.   Кина 

В края на 2014 г. кинопрожекциите се увеличават със 126.7%, а посещенията – със 127.1% в сравнение с предходната година.

През 2014 г. са прожектирани 68 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 56 – американски, 4 – български, 3 – европейски и 5 -други.

 

About the Author :