Културата в Ямболска област през призмата на статистиката

 ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

ТСБМузеи

 Към 31.12.2013 г. в област Ямбол действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности, включени в екпозициите на музеите от Ямболска област са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 107.4 хил. фондови единици. През 2013 г. броят на културните ценности намалява с 16.6% в сравнение с 2012 година.

С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2013 г. техният брой е 4.0 хиляди.

Посещенията в музеите в областта през 2013 г. са 33.3 хил. и в сравнение с 2012 г. се увеличават с 6.4%, а броят на чужденците (1.5 хил.) – с 95.8%. Посещенията, осъществени в дните със свободен вход са 13.0 хиляди и спрямо предходната година са нараснали с 30.2%.

Общите приходи на музеите през 2013 г. са 550.6 хил. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 45.6%. Делът на бюджетната субсидия на отворените за посещения музеи представляват 93.3% от общите приходи на музеите. Приходите от посещения са 13.5 хил., или 2.5% от общите приходи. През 2013 г. от европейски програми и проекти музеите са получили 20.7 хил. лв. (3.8% от общите им приходи), или с 5.9 хил. лв. по-малко в сравнение с 2012 година.

Общият персонал на музеите през 2013 г. е 40 души, като нараства със 17.6% в сравнение с предходната година.

Сценични изкуства

 През 2013 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 371 представления, които са посетени от 48.9 хил. зрители. В сравнение с 2012 г. представленията се увеличават с 25.3%, а посещенията – с 36.3%. Средният брой посетители на един театър през 2013 г. е 24.5 хил. и в сравнение с предходната година се увеличава с 6.5 хил., а средният брой представления е 186, и се наблюдава увеличение с 38 броя. Нараства и средният брой посетители на едно представление – от 121 през 2012 г. на 132 души през 2013 година.

Относителният дял на представленията в театрите по националност на автора е най-голям от постановки от български автори- 69.5%, а при постановки от чужди автори – 30.5%. При посетителите в театрите делът по националност на автора е съответно при българските – 65.0%, а при чуждите – 35.0%.

Приходите в театрите през 2013 г. са 932.7 хил., като 186.9 хил. (20.0%) от тях са приходи от билети и от участия в турнета в страната и чужбина.

През 2013 г. в област Ямбол развиват дейност 3 музикални колектива – 1 ансамбъл за народни песни и танци и 2 оркестъра. Представленията на тези колективи в сравнение с предходната година намаляват с 26.1%, а на посещенията им с 23.7%

Библиотеки

През 2014 г. НСИ проведе изчепателно изследване на библиотечната дейност в страната. В област Ямбол са отчетени 105 библиотеки (една регионална, 78 читалищни, 25 училищни и една към висшето училище в областта) с библиотечен фонд от 1 118.9 хиляди. Всички те са посетени общо от 177.8 хил. души, като регистрираните читатели са 15.5 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 353.8 хил., като от тях 246.0 хил. са заети за дома. Заетият библиотечен фонд на 1 читател е 23 броя.

През 2013 г в областта има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Общият брой на библиотечните документи в нея е 269.7 хил., в т.ч. книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други, като спрямо предходната година той намалява с 0.2%. През 2013 г. броят на регистрираните и читатели е 3.0 хил., което е с 6.8% повече в сравнение с 2012 година. Увеличават се посещенията в библиотеката с 2.9%, а общият зает библиотечен фонд на един читател – 46 броя. През 2013 г. заетият библиотечен фонд е 137.8 хил., което представлява 51.1% от общия библиотечен фонд, а на заетите книги – 39.2% от наличния книжен фонд.

 Кина 

В края на 2013 г. кинопрожекциите намаляват с 35.4%, а посещенията – с 4.2% в сравнение с предходната година. В област Ямбол средната цена на билетите е 4.34 лв. и е сред най-ниските цени в страната пред област Враца – 3.87 лв. и област Кюстендил – 4.13 лв.

През 2013 г. са прожектирани 49 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 40 – американски, 5 – европейски и 4 – български.

About the Author :