Кръгла маса по проект „Заедно да учим и творим“

IMG_1555Кръгла маса относно образователната интеграция на учениците от етническите малцинства и споделяне на добри практики от работата на училищата се проведе в град Сливен по проект „Заедно да учим и творим” (договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове) в дните 15 и 16 юни 2018 година. Събитието бе организирано във връзка с изпълнение на Дейност 6: „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“, т. 2. Провеждане на кръгла маса, относно образователната интеграция на учениците от етническите малцинства и споделяне на добри практики от работата на училищата.

IMG_1572На кръглата маса присъстваха: ученици, родители, директори и учители от СУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Стефан Караджа”, ръководителят и координаторът на проекта, представител на медия. Лектори на срещата бяха г-жа Ремдие Ибрям (главен експерт в МОН, дирекция „Квалификация и кариерно развитие”) и г-жа Димитринка Демирова (доктор по етнография, учител в 162 ОУ в гр. София).

IMG_1621В първия ден г-жа Димитринка Демирова представи презентация на тема „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства”. Проблемът за интеграцията на учениците от етническите малцинства беше пречупен през проектите, по които е работила учителката в 162 ОУ гр. София, а именно проектите „Успех”, „Твоят час” и клуб „Млади възрожденци”. Със свои изказвания и споделяне на опит се включиха: Мария Маринова и Нели Христова споделиха опит за работата си в клуб „Родолюбие” и ателиетата „Китчица” и „Млади занаятчии” като направиха и изводи за постигнатото в интеграцията на ромските ученици в хода на проекта през двете години. Г-жа Милена Манолова обобщи работата на групите по български език от 2. до 5. клас в СУ „Д-р Петър Берон и също направи изводи за постигнатото с учениците във всяка една група. Г-жа Манолова сподели и своя опит от работата си по интеграцията в театрално ателие „Таласъмче”. Г-жа Красимира Николова представи презентация, чрез която обобщи опита на учителите от ОУ „Стефан Караджа” от работата им в групите по български език, клубовете и ателиетата, както и работата с родителите. Г-н Димитър Дичев сподели основните теми, по които е работил с учениците в клуб „Родолюбие” и за интереса на учениците  към тях. Дора Карагьозова – директор на ОУ „Стефан Караджа” направи изказване като основно изтъкна ролята на проекта за успешното решаване на проблема с интеграцията на учениците от ромския етнос.

На 16 юни 2018 г. г-жа Ремдие Ибрям представи презентация на тема „Специфика на междукултурните комуникации”. Основни акценти в презентацията: какво е култура; видове култура; пространство на общуване; културен шок и културна адаптация; културни индикатори; параметри на културните различия и др. Със свои изказвания и споделяне на опит се включиха: Събина Тодорова, която обобщи постигнатото от учители при работа с родителите; г-жа Дянка Андонова сподели опит за работата си в ателие „Сръчни ръчички” в ОУ „Стефан Караджа” през миналата учебна година и арт ателие в  СУ „Д-р Петър Берон” през тази учебна година. Ангелина Гаджурова сподели своя опит по проблемите на интеграцията чрез работата на клуб „Приложни изкуства”; Иванка Новакова сподели за работата на учениците от гимназиален етап в клуб „Готови за живота”. Директорът  на СУ „Д-р Петър Берон”, г-н Васил Гаджуров също направи обобщение за ролята на проекта относно интеграцията на ромските ученици и изказа благодарност към всички, които работиха по проекта.

 

About the Author :

Leave a reply