Кръгла маса за проблемите на възрастните хора

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 11.12.2014г. в БЧК – Ямбол се проведе кръгла маса по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, участие взеха: Христо Карабекиров, гл. експерт социални дейности в община Ямбол; д-р Панайот Диманов, Директор на Дом стари хора / ДСХ / и Домашен социален патронаж; д-р Румяна Русева,  гл. инспектор в Дирекция «Обществено здраве» в Регионална Здравна инспекция; г-жа Слевейка Събева, представител от Района здравноосигурителна каса; г-жа Мария Мирчева, соц. работник в Дирекция «Социално подпомагане»; г-жа Кина Атанасова, рег. координатор на Национална пациентска организация; г-жа Кръстинка Кирилова, соц.работник в ДСХ; предсатвители на целевата група по проекта – възрастни хора; местни печатни и електронни издания.

Директорът на БЧК – Ямбол, инж. Митко Филипов откри кръглата маса, организирана от областната организация на Български Черен кръст – Ямбол,  представи участниците в нея и презентира проекта – основните цели, дейности и очакваните резултати. Г-н Филипов запозна участниците в кръглата маса с основните нужди на възрастните хора от гр. Ямбол, които бяха идентифицирани от самите възрастни хора по време на провелото се обучение, а именно:

  • Достъпна градска среда за възрастните хора и хора с увреждания;
  • Въпроси свързани с инфраструктурната среда в града ни;
  • Услуги за възрастни хора свързани със социално – битови условия за възрастните хора – Пенсионерски клубове;
  • Здравна просвета и здравни въпроси свързани с възрастните хора.

Говорители от работните групи на възрастните хора имаха възможност да поставят проблемите и въпросите си пред участниците, а представителите от институциите взеха отношение по поставените към тях въпроси, според компетенциите си. В резултат на което се  получи добра дискусия и възрастните хора получиха отговори на повечето въпросите, които ги вълнуваха. Възрастните хора се ангажираха занапред да продължат да лобират за техните права по възникнали проблеми, засягащи широк кръг от възрастни хора от гр. Ямбол.

В заключение инж. М. Филипов предложи на вниманието на всички участници в кръглата маса да приемат Декларация за подкрепа за решаване на проблемите на възрастните хора, която ще ни гарантира добро партньорство при изпълнението на проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”.

 

 

About the Author :