Критична ситуация в Националния институт по метеорология и хидрология застрашава националната сигурност

ce405c063e6743e0c06da79af8e9c948Правителството на Р. България, отчитайки недостига на средства по държавния бюджет за изпълняване на дейностите в БАН, й предостави още 15 млн. лв. с ПМС № 2 от 04.01.2018 г. Условието е те да бъдат разпределени между звената въз основа на научната им дейност и резултатите от нея. Така увеличението на средствата за БАН по линия на бюджета е с 25% повече от тези през 2017 г.

Тези средства бяха разпределени в БАН по следните критерии:

За публикационна дейност и цитирания: 7 620 441 лв.

За дейности пряко обслужващи държавата и обществото: 476 278 лв.

За привлечени средства от проекти: 1 428 833 лв.

Останалите средства се използват за заплащане на допълнително възнаграждение за научна степен и издръжка и стипендии на докторанти.

При тези критерии за оценка на резултатите от научната дейност в БАН, бюджетната субсидия за Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) беше увеличена само с 11.9% спрямо 2017 г. Това още повече задълбочи разликата между финансирането на НИМХ за 2018 г. и останалите институти на БАН. При 12% от реално работещите в БАН, НИМХ получава 9% от общата субсидия. При това, освен научен институт, НИМХ е и Националната хидрометеорологична служба на Р. България, което е свързано със специфично съотношение между научен и оперативен персонал и със специфични разходи, които не бяха отчетени при разпределението на бюджета в БАН. НИМХ поддържа мониторингова система от 931 станции (през 1980 год. те са били 2 548) на територията на цялата страна, международен и национален телекомуникационен център, националния хидрометеорологичен архив, националната аерологична станция, националните системи за ранно предупреждение за бедствия от хидрометеорологичен характер (СРП). Стопанисва 97 сгради и има автопарк от 36 автомобила. Нещо, което никой друг институт в БАН няма като дейност и материални активи.

Ефектът от това разпределение на бюджета в БАН за НИМХ е, че поради липса на средства започва неговото разпадане. Това не би било сериозен проблем, ако беше само научен институт, а не и Националната хидрометеорологична служба на Р. България. Като такава, той осигурява денонощно със специализирана информация военната и гражданската авиация, корабоплаването в западната част на Черно море, поддържа различни СРП и обслужва почти всички министерства и техни структури с оперативна информация и експертизи, изпълнява редица международни задължения на Р. България.

На 20.04.2018 г., по писмено искане на 378 души, се проведе Общо събрание на работниците и служителите в НИМХ, съвместно с колективните органи на ръководство (Общото събрание на учените и Научния съвет), на което беше взето решение за започване на протестни действия срещу перманентното недофинансиране на дейностите на НИМХ от страна на БАН. Като крайна мярка се предвижда масово подаване на молби за напускане.

До този момент, напуснаха 1/4 от синоптиците и специалистите от хидропрогнози. При напускане на още двама няма да могат да бъдат осигурени екипи за денонощна работа. Започват да напускат ръководителите на хидрометеорологичните обсерватории в областите и техническия персонал. В София от 12 останаха само 3-ма специалисти по информационни технологии, което е под критичния минимум, осигуряващ работа в реално време на телекомуникационния център.

В момента, след увеличението за 2018 г., средната основна работна заплата в НИМХ е 569.61 лв. , а средната брутна работна заплата е 775.16 лв.

За 2018 г. от бюджетната субсидия на БАН за НИМХ не са осигурени средства за:

Заплащане труда на хората работещи със Системите за ранно предупреждение за бедствия от хидрометеорологичен характер. Това ще доведе до прекратяването на работата им – 341 863 лв.;

Заплащане на нощен труд, труд в почивни и празнични дни – общо 218 души. Това ще доведе до прекратяване на денонощната оперативна дейност и съществено редуциране на изпълнението на задълженията на НИМХ свързани с осигуряване на дейности по Закона за защита от бедствия – 274 136 лв. ;

Охрана и поддръжка на 37 сгради и метеорологични парка. Липсата на персонал в периода от 17 ч. до 08 ч. вероятно ще доведе до разграбването им, тъй като те са извън населени места – 380 419 лв.;

За транспорт на персонала до 17 обсерватории и станции, които са извън населени места – 74 460 лв.;

Застраховка на 639 станции за измерване – публична държавна собственост – 120 140 лв.

Общо неосигурените средства за горните дейности са 1 191 018 лв.

Тъй като НИМХ обслужва с информация молим за съдействието Ви за спешно, целево предоставяне от Правителството на 1 190 000 лв. за осигуряване на оперативната дейност на НИМХ, за да не изпаднем в абсурдната ситуация Националната хидрометеорологична служба на Р. България, която не е прекратявала дейността си нито за ден през 128 годишната си история, да спре работа в мирно време.

Молим и за подкрепа на всякакви мерки от страна на Министерство на финансите и Министерство на образованието и науката, които ще доведат до програмно-целево финансиране на дейностите на НИМХ като Националната хидрометеорологична служба на Р. България, за да не се достига в бъдеще до такава ситуация.

 

About the Author :

Leave a reply