Кооперация “Ямболска популярна каса” свиква общо събрание

КООПЕРАЦИЯ ”ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА”

Свиква общо събрание на членовете на кооперация ”Ямболска популярна каса”

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на нови членове в кооперацията.
 2. Прекратяване членство в кооперацията.
 3. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2014 година.
 4. Доклад на КС за дейността на кооперацията през 2014 година.
 5. Вземане на решение за избиране на пълномощници за ОС на кооперативния съюз, в който членува кооперацията, съгласно чл.15, ал.4, т2 от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК.
 6. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата от дейността на кооперацията през 2014 година.
 7. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за дейността им през 2014 година.
 8. Вземане на решение за разпореждане с движими и недвижими имоти.
 9. Определяне размера на средствата за дейността на КС.
 10. Избор на лице, което представлява кооперацията при съдебен спор с председателя.
 11. Избор на органи на управление – УС и КС.
 12. Разни.

Събранието ще се проведе на 17 Април 2015 година от 16 часа в офиса на кооперацията на ул. “Г.С.Раковски” 1А ет.2

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден един час по-късно при същия дневен ред.

Материалите за събранието се намират в офиса на кооперацията.

Председател:   /Б.Боев/

About the Author :