Кооперация “Напредък” с. Роза свиква годишно отчетно събрание

Управителният съвет на ЗПК „Напредък” с. Роза кани своите член-кооператори на Годишно отчетно събрание на 25.04.2015 г. от 9.00 ч. в района на кооперацията при следния дневен ред:

1.Решение за освобождаване и приемане на член-кооператори

2.Отчет за дейността на УС за изтеклата стопанска година, приемане на ГФО, одиторски доклад

3.Отчет за дейността на КС  за изтеклата стопанска година

4.Разпределяне на печалбата

5.Вземане на решение за продажба на ДМА / сгради, машини, инвентар, съоръжения, земя/. Освобождаване от отговорност Председателя и УС.

6.Текущи

а/избор на експерт-счетоводител/одитор/

б/решение за кандидатстване на кооперацията по Мерките от ПРСР за периода 2014-2020 г.

в/решение на събранието за ползване кредит: за оборотни средства, инвестиционен, по Мерките от ПРСР за периода 2014-2020 г., срещу бъдещи субсидии от ДФЗ с обезщетение – активи на кооперацията и бъдещите субсидии от ДФЗ и упълномощаване на Председателя и УС за разпореждане със същите

г/решение за закупуване на застроена и прилежаща земя на недвижимите имоти на кооперацията

д/решение за закупуване на земеделска земя

е/решение за упълномощаване на членовете на УС и Председателя за участие в дружества и разпореждане с активи на кооперацията

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

От Управителния съвет

About the Author :