Контрол на водоизточниците в Стралджа

STRСъгласно справка на РЗИ за състоянието на водата на местните водоизточници в община Стралджа, изследвани до 30.11.2014г. по физикохимични и микробиологични параметри , водоизточниците в Иречеково – до църквата, Палаузово- в дерето, Джинот, Люлин, Поляна, Тамарино- в центъра на селата, Първенец – ул.Ст.М.Динев”, Александрово – до кметството, Леярово- ул.”Ат.Калайджиев”, Войника – на север от селото, Атолово- до кметството са с НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ ВОДА. Годна е водата във водоизточник Лозенец до път София-Бургас.

Кметове и км. наместници на селата в община Стралджа, н-к отдел ТСУЕ да организират контрол на водоизточниците, където водата е негодна за пиене и да възстановят изтритите предупредителни надписи, разпорежда  заповед № З-732/9.12.2014г. Гл.експерт “Образование” има задължението незабавно да информира директорите на УВЗ на територията на общината да осигурят резервни съдове за вода за битови цели. По всички възможни канали – Интернет страница, съобщение по обществени места своевременно да се уведомява населението за качеството на водата, подавана за питейно-битови цели в засегнатите от наводнението райони, за забраните, ограниченията и условията при които трябва да се спазват като се ползват данните, изнесени от РЗИ Ямбол. Съгласно заповедта кметове, км.наместници и нач.отдел ТСУЕ да засилят контрола по чистотата на населените места, както и по правилното събиране и редовно сметоизвозване на битовите отпадъци. Гл.специалист “ГЗ” и нач.отдел ТСУЕ подготвят заповед за комисия със задача оглед, почистване и саниране на засегнатите територии/ улици, дворове и др./, последваща дезинфекция и дезинсекция. Председателят на Епизоотичната комисия, кметове и км.наместници и нач.отдел ИДОС да организират своевременно събиране и извозване до екарисажите труповете на умрели животни, се казва още в заповедта, чието изпълнение ще се контролира от Иван Иванов, зам.кмет на община Стралджа.

About the Author :