„Континвест” отново се опитва да узакони опасно производство на хлор

chelen 2Открит обществен достъп до документи за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал е обявила фирма „Континвест”. Обявлението е на сайта на община Ямбол с краен срок 5 януари.

Това е повторен опит да се узакони опасното производство.

През миналата година фирмата се опита да направи същото, но получи сериозен отпор от държавни органи и институции. Последваха проверки, съставяне на актове, наказателни постановления и издаване на заповеди за незаконни строежи и за тяхното запечатване. Районна прокуратура започна проверка и образува досъдебно производство по чл. 353 „д” ал. 2., гласящ: „който не по установения ред пусне или нареди да се пусне в експлоатация предприятие или инсталация, за чието функциониране се използват опасни вещества или смеси, и с това създаде опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева”.

В обявлението си от фирмата обясняват, че от 2003 до 2013 г. са съхранявали течен хлор в резервоар с обем 43 кв. м, в който е имало 25 т. и е била изградена инсталация за пълнене на варели и бутилки. Те притежават разрешително за експлоатация на предприятие и съоръжение с висок рисков потенциал №140 от 2009 г.

През 2011 г. фирмата обявява инвестиционно намерение да изгради втори резервоар, защото става единствен производител на хлор в страната. То не е подкрепено, а съществуващият склад за хлор е обявен за незаконен строеж и инсталацията за съхранение на хлор с пълначно е премахната. От тогава съхранението на хлор се извършва във варели и бутилки, а капацитетът е увеличен на 80 т хлор. От фирмата твърдят, че докато вървят съдебните дела са изключили всички инсталации, а за безопасност са поставили две вани за хлороунищожение с разредена натриева основа.

В същото време на 7 декември е постановено още едно решение на Административен съд – Ямбол, с което се отхвърля като неоснователна жалбата на „Континвест” срещу заповедта на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е разпоредено да се премахне незаконния строеж “Инсталация за хлороунищожение с натриева основа до натриев хипохлорид – белина и склад за съхранение на натриев хипохлорид – белина”.

Констатациите са, че при евентуално изпускане на хлор във въздуха ще се създаде реална опасност за здравето и живота, както на жителите на гр. Ямбол, който се намира на около 2 500 м от площадката на фирмата, така и на населението на селата Роза, Ханово, Кабиле, Oкоп; ще бъдат засегнати, не само работещите в „Континвест“ ООД, но и служителите на намиращите се в близост производствени предприятия, както и редица животновъдни ферми и обработваеми земеделски земи. Затова държавните органи твърдят, че това производство крие потенциален риск за живота и здравето на населението от областта. В непосредствена близост до производствената база, се намира и защитена зона от „Натура 2000“ – „Река Тунджа 2“. Последиците от евентуална авария и изтичането на хлор във въздуха, биха довели до нанасянето на недопустими и непоправими вреди на естественото състояние на природните местообитания на различните видове в рамките на защитената зона.

До 5 януари всички, несъгласни с това опасно производство, могат да внесат в общината своите възражения.

 

About the Author :