Консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Ямбол

Ямбол, 19.02.2021 г.

На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062 – НС от 16 февруари 2021 година на Централната избирателна комисия, във връзка с подготовката за провеждане на избори за народни представители в 45-то Народно събрание на Република България, политическите партии са поканени за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Ямбол. Те ще се проведат на 22 февруари, понеделник, от 10:00 часа в зала 107 в сградата на Общинска администрация Ямбол. Консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, както и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Партиите и коалициите трябва да представят следните документи:

  1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  1. 2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите /14 януари 2021 г./ или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
  2. при участие на упълномощени лица в консултациите се представя пълномощно, подписано от представляващи партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

4.списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратяват предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се изпращат на Районната избирателна комисия.

Поканата е публикувана на сайта на община Ямбол: https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/Pokana_konsultacii_sik2021.pdf .

About the Author :

Leave a reply