Конкурс на Община Ямбол за изработка на идеен проект за бюст-паметник на Васил Левски

 

Ямбол, 13.09.2021 г.

Община Ямбол обявава конкурс за изработка на идеен проект за бюст-паметник на Васил Левски. Монументът ще бъде поставен в централната градска част на града.

Паметникът трябва да е съставен от две взаимосвързани части – бюст-паметник (метал и камък) и постамент (камък), с обща височина до 3,5 м. На авторите се дава свобода при създаване на композицията, която трябва да предава правдиво характера на портретувания образ на Васил Левски и неговото дело.

В конкурса имат възможността да участват скулптори, художници, архитекти и творчески колективи.

В конкурса не могат да участват представителите, партньорите или служителите на организатора, на който и да е член на журито или на всяко лице, което е участвало в подготовката на конкурса. Те няма да имат право да се състезават, както и да подпомагат състезаващите се.

Задължително се представят следните материали при кандидатстване:

– копие от документи за професионална квалификация и правоспособност на всеки един от участниците;

– макет на бюст-паметника в мащаб 1:10;

– проект на бюста в мащаб 1:5;

– компютърни визуализации, колажи, рисунки и др. материали, представящи проекта (на електронен и хартиен носител);

– придружителна записка, в която авторите представят своя проект;

– финансова рамка за реализиране на проекта до 30 000 лв.

Постъпилите проекти ще бъдат разгледани от комисия, назначена със заповед от кмета на общината, с председател скулптор – представител на Съюза на българските художници. Нейни членове са Енчо Керязов – заместник-кмет на Община Ямбол, председател на Комисия за естетическо оформление и синтез на градската среда към Община Ямбол; главният архитект на Община Ямбол; Ивайло Христов – ландшафтен архитект, общински съветник при Общински съвет – Ямбол, член на Комисия  за естетическо оформление и синтез на градската среда към Община Ямбол; архитект – член на Съюза на архитектите в България / Камара на архитектите в България; Марин Добрев – изкуствовед, директор на Художествена галерия – Стара Загора; Петър Тепсизов – художник, председател на Съюза на българските художници – представителство Ямбол, уредник в Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол, член на Комисия  за естетическо оформление и синтез на градската среда към Община Ямбол.

Всеки проект трябва да бъде представен устно от участниците на заседание на комисията, за което ще бъдат своевременно уведомени от организаторите на конкурса.

Класираните от комисията на първо, второ и трето място проекти ще получат съответно 2000 лева, 1000 лева и 500 лева.

Община Ямбол си запазва правото да избере изпълнител за реализиране на бюст-паметника от отличените на първите три места участници. С избрания кандидат ще бъде сключен договор.

Избраният изпълнител предоставя безсрочно на Община Ямбол всички авторски права върху разработката и реализацията на проекта. Авторските права върху конкурсните предложения на всички останали участници остават собственост на авторите.

Проектните предложения ще се приемат до 30 ноември 2021 година на гише информация на Община Ямбол. В случай, че в първоначално обявения срок не са постъпили такива или е постъпил само един, срокът може да бъде удължен.

Комплектът от документи за конкурса: заявление за участие и декларация за авторско право, се получават по електронен път чрез изтегляне от сайта на Община Ямбол www.yambol.bg или на гише „Информация“ в сградата на Общината.

Условията на конкурса можете да прочетете тук:

https://yambol.bg/konkurs-za-ideen-proekt-pametnik .

About the Author :

Leave a reply