Конкурс за наемане за 490 гранични полицаи на българо-турската граница

Granichna policiaГлавна дирекция „Гранична полиция“ – МВР обявява процедура за заемане на 600 (шестстотин) вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение, чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като 490 от тях са за РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ” – ЕЛХОВО.

Местата са за:
Гранично полицейско управление – Малко Търново
01 група “Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 52 щ. бр.
02 група “Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 50 щ. бр.
03 група “Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 30 щ. бр.
04 група “Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 30 щ. бр.
Граничен контролно-пропускателен пункт – Малко Търново
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 10 щ. бр.
Гранично полицейско управление – Средец
Група “Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 50 щ. бр.
Гранично полицейско управление – Болярово
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 5 щ. бр.
Група “Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 35 щ. бр.
Гранично полицейско управление – Елхово
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 22 щ. бр.
01 група „Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 17 щ. бр.
02 група „Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 17 щ. бр.
03 група „Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 17 щ. бр.
04 група „Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 17 щ. бр.
Граничен контролно – пропускателен пункт – Лесово
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 26 щ. бр.
Гранично полицейско управление – Свиленград
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 12 щ. бр.
01 група „Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 15 щ. бр.
02 група „Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 15 щ. бр.
03 група „Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 15 щ. бр.
04 група „Охрана на държавната граница”
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 15 щ. бр.
Граничен контролно – пропускателен пункт – Капитан Андреево
Сътрудник, охрана/граничен контрол – 40 щ. бр.

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да имат завършено средно образование;

2. Специалност и квалификация: не се изисква.

3. Професионален опит: не се изисква;

4. Да са пълнолетни;

5. Да имат българско гражданство;

6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

7. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

8. Да не са по-възрастни от 60 години.

С предимство се ползват кандидатите, притежаващи професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред.

II. Основни длъжностни права и задължения:

– оказва съдействие на излъчваните гранични полицейски наряди (ГПН) в зоната за отговорност на РДГП/ГПУ и на ГКПП, при изпълнение на охранителни задачи;

– участва в провеждания инструктаж, запознава се с оперативната обстановка, ситуационната картина, рисковите направления, рисковите профили и особеностите на обектите в зоната за охрана;

– изпълнява възложени му задачи за съдействие на ГПН по наблюдение на държавната граница, подходите към нея, инженерните и технически съоръжения и указаните му рискови направления;

– в състава на излъчваните ГПН обхожда, патрулира, наблюдава, контролира и проверява определена територия, маршрут за движение, участък за охрана, обект;

– оказва съдействие на полицейските служители в рамките своите правомощия при извършване на проверки на лица и транспортни средства в граничната зона и на ГКПП;

– изпълнява задачи по охраната и пропускателния режим в обекти на РДГП и ГПУ;

– задържа лица, нарушили граничния режим или охраната и/или пропускателния режим в района на охранявания обект, съгласно чл. 140а от ЗМВР;

– незабавно докладва за задържани лица по установения служебен ред и съставя протокол за предаване на лицата ;

– използва физическа сила и помощни средства в рамките на правомощията си , когато това е абсолютно необходимо, съгласно чл. 140б от ЗМВР;

– изпълнява служебните си задължения с помощни средства, съобразно възложените задачи и нормативната уредба, съгласно чл. 140б от ЗМВР;

– изучава охранявания район, като съдейства на ГНП при търсене на следи и признаци за подготовка или извършено незаконно преминаване на държавната граница или навлизане в охраняваната територия/обект;

– познава разположението на елементите на интегрираната система за наблюдение (ИСН) и инженерните съоръжения от възпрепятстващ тип;

– използва различните видове технически средства за наблюдение на местността или охраняваната територия, за разкриване на лица, нарушаващи установените правила за пребиваване в района/обекта, както и такива, опитващи се да преминат или преминали незаконно държавната граница;

– използва предоставените му средства за комуникация, съдейства при подържане на постоянна връзка и взаимодействие със съседните патрули и постове и при необходимост с други сили на МВР и своевременно информира по установения ред за промяна на обстановката;

– стриктно изпълнява получените разпореждания и указания и други поставени служебни задачи, съгласно предоставените му правомощия;

– спазва изискванията за съхранение, обслужване, използване и отчитане работата на техническите и комуникационни средства, предоставени му за използване;

– спазва установеното работно време, организацията за изпълнение на служебните задачи и изискванията на нормативните актове по безопасност и противопожарна охрана.

– не допуска неправомерни действия спрямо установени лица, преминали незаконно държавната граница;

– участва в осъществяването на мероприятия по спасяване и оказване на помощ на пострадали лица;

– изпълнява възложени му задачи, свързани с логистичното осигуряване на служебната дейност;

– изпълнява и други служебни задачи в рамките на своите правомощия и компетентност, възложени от служебното ръководство извън непосредствените му задължения;

– пази и подържа зачислените му униформено облекло, технически средства и предоставено допълнително материално осигуряване;

– не допуска прояви, злепоставящи престижа на МВР и при осъществяване на контакти с лица, които могат да уронят авторитета на същата, незабавно докладва на прекия си началник в писмена форма;

– стриктно спазва мерките за безопасност при различните видове дейности.

III. Основно месечно възнаграждение за длъжността – в размер на 515.00 лева за длъжност.

Върху заплатата за длъжност се начислява добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.

IV. Документи за кандидатстване:

1. Заявление (по образец);

2. Анкетна карта (по образец);

3. Автобиография (по образец);

4. Лична карта (оригинал и копие);

5. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование);

5. Свидетелство за съдимост за работа в МВР;

6. Удостоверяващи документи, че кандидата не е привлечен като обвиняем или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер и че срещу него няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер (от окръжна прокуратура);

7. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни(по образец);

8. Декларация, че кандидатът притежава българско гражданство (по образец);

9. Ксерокопие от трудова (служебна, осигурителна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж;

10. Медицинско свидетелство от личния лекар.

V. РЕД и СРОКОВЕ за кандидатстване:

1. Срок за подаване на заявленията и необходимите документи – 30 (тридесет) дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

Документите се подават лично от кандидатите в сектор „Човешки ресурси” към съответните Регионални дирекции „Гранична полиция“, както следва:

1. Регионална дирекция „Гранична полиция” – Бургас: гр. Бургас, ул. “Цар Асен” № 4, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., тел. 056/856-862 и 056/856-863.

2. Регионална дирекция „Гранична полиция” – Елхово:

2.1. За длъжностите в Гранично полицейско управление – Малко Търново: „Човешки ресурси“ в ГПУ – Малко Търново към РДГП – Елхово при ГДГП – МВР (гр. Малко Търново, ул. „Княз Борис І“ № 54 всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., тел. 0592/3095, вътр. 55677).

2.2. За длъжностите в Гранични полицейски управления – Средец, Болярово и Елхово в РДГП – Елхово (гр. Елхово, ул. „Морава“ № 1, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., тел. 0478/81411 и 46702).

2.3. За длъжностите в Гранично полицейско управление – Свиленград: – „Човешки ресурси“ в ГПУ – Свиленград към РДГП – Елхово при ГДГП – МВР (гр. Свиленград, ул. „Стефан Стамболов“ № 19, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., тел. 0379/72012, вътр. 40032 и 40039).

GitHub – trapd00r/ls–: ls on steroids testosterone cypionate buy online haryana gets response on global tender from malta-based pharma company for sputnik v vaccines

2. Документите по т. IV, посочени като образци, се предоставят на кандидатите от служители в сектор „Човешки ресурси” към Регионалните дирекции „Гранична полиция“.

3. Не се приемат документи след срока по т. V.1.

VІ. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

2. Провеждане на интервю за оценка на професионалните мотивация и познания с допуснатите кандидати и класиране.

За всяка определена дата от етапите на процедурата, кандидатите ще бъдат уведомявани своевременно.

About the Author :

20 Comments to “Конкурс за наемане за 490 гранични полицаи на българо-турската граница”
 • анКа
  April 10, 2017 - Reply

  Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост. (чл.9, ал.1 от Конституция на България) Забележете – въоръжените сили, т.е. армията !!!
  Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона. Подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон. (чл.59, ал.1 и 2 от Конституцията на България) В духа на основоположниците на нашата държавност е всеобщата задължителна военна повинност на населението, т.е. ангажиментът, наречен “казарма”. Кога българите ще си застанат на мястото – в отстояване силата и независимостта на собствената си родина!? Преди това обаче трябва да сме наясно дали оставаме колония на Запада и пепелище на желаната от него нова бъдеща хибридна ядрено-химическа-билогична война.

 • Янко илиев иванов
  January 31, 2018 - Reply

  Koga se ima konkurs za sstrudnik granichna policiq za malko tarnovo

 • Иван
  May 25, 2018 - Reply

  Искам да стана граничен полицай ИМАМ голямо желание НО за съжаление нямам връзки ВСИЧКО ВЪВ БЪЛГАРИЯ става СЪС връзки НЯМА ли кой да те зареди НИЩО не става

 • zlatina
  October 7, 2018 - Reply

  kade moje da se vidi koga shte ima pak nabira na dlajnosti ili po tochno v koi sait

 • Mariq
  January 17, 2019 - Reply

  Zdraveite kak moga da razbera koga shte ima pak nabirane na slyjiteli za Granichna policiq Elhovo?

 • Стоян
  January 31, 2019 - Reply

  Кога ще има набиране на служители за гранична полиция бургас ?….

 • Янко
  April 16, 2019 - Reply

  Кога ще има прием

 • Кремена Костова
  August 3, 2019 - Reply

  Кога ще има набиране на служители за задгранична полиция Елхово или Болярово

 • Янко кошничаров
  August 11, 2019 - Reply

  Здравейте кога ще има прием на Гранична полиция в гр / Елхово /

 • Иван
  September 14, 2019 - Reply

  Кога ще има испити за гранични полицай в Малко Търново или Елхово и около целият Бургаски регион и къде ще се проведът тези испити и какви са изискванията за тези испити

 • Иван
  September 16, 2019 - Reply

  Кога ще има испити за гранична полиция Бургас

 • Мария
  November 13, 2019 - Reply

  Здравейте искам да попитам кога ще има отново прием на кандидати за Гранична полиция?Благодаря

  • Ventsislav Velkov
   November 19, 2019 - Reply

   Кога ще има набиране на гранична полиция, кога ще има конкурс

 • Ventsislav Velkov
  November 19, 2019 - Reply

  Кога ще има набиране на гранична полиция

 • Danislav pavlov
  October 31, 2020 - Reply

  Koga shte ima nabirane za granichna policiq nqma znachenie kade stiga da e v regiona na pernik

 • Asen
  November 18, 2020 - Reply

  Az slujih v gr.polizia v momchilgrad i karah 3 meseza kursove za mladserjant v pazarjik i zavarshih s 5.

 • Коста Найденов
  December 30, 2020 - Reply

  Здравейте
  Кога ще има конкурс за гранична полиция в Бургас?

 • Анастасия Вълчева
  February 3, 2021 - Reply

  Тази информация актуална ли е? В сайта няма обявен такъв конкурс?

 • Pepa Petrova
  April 4, 2021 - Reply

  Здравейте…!Кога ще бъде конкурса за гранична полиция Елхово….?

 • Сабри Емин
  March 3, 2022 - Reply

  Скоро ще има ли конкурс за обл.Кърджали?или Крумовград

Leave a Reply to Коста Найденов Cancel reply