Комплексно административно обслужване

STRОт 22 до 24 октомври в Института по публична администрация  7 служители от община Стралджа, представители на различни структурни звена, се обучаваха на тема „Комплексно административно обслужване”. Обучението е  по проект „Надграждащо обучение – Общината Стралджа”,осъществяван по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Обучението е много актуално като се има предвид, че с промените на Административно процесуалния кодекс прилагането на КАО става задължително от   1 януари 2015 г.  При този метод на обслужване гражданите ще подават само едно заявление, с което изискват предоставяне на определена услуга. Всички административни органи, в това число и общините, се задължават да осигурят и обменят необходимата информация и да извършат услугата, изискана в заявлението.

3-дневен е срокът, в който една администрация е длъжна да предостави по служебен път информация, необходима на друга администрация за предоставяне на услуга на заявителя.
Създава се възможност, когато искането се отнася до комплексното административно обслужване, заявяването на услугата да става пред всеки административен орган, който е част от системата. Т.е. заявлението за комплексна услуга ще може да се подава в най-близкия до гражданина или до представителя на фирмата административен орган.
Чрез комплексното административно обслужване се разширява достъпът на гражданите и бизнеса до услуги. Въвежда се възможност заявяването на услугата да става по пощата, по електронен път или на гише. Тези канали могат да се комбинират. От една страна ефектът за гражданите от отдалечени населени места, които искат да заявят услуга по пощата, е огромен. От друга страна електронните услуги стават много по-привлекателни за гражданите и предприемачите, които имат електронен подпис

На администрациите се забранява да изискват от гражданите и фирмите информация или документи, които са налични при тях или при друг административен орган. Те са длъжни да си ги осигуряват служебно.

Обучението бе оценено като полезно не само от курсистите, но и от лекторите, които имаха възможност да чуят проблемите „от първа ръка”, от хората, които работят „на терен” и са ежедневни свидетели на исканията и недоволствата на ползвателите на услуги. Участниците в обучението изразиха надежда, че дискусиите по време на обучението ще са полезни на лекторите, участващи в процеса на внедряване на КАО и ще допринесат то да бъде приложимо и полезно за всички участници в процеса.

 

About the Author :