Комисията по заетост съгласува предложението за държавния план-прием за учебната 2016/2017г.

???????????????????????????????Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание разгледа и съгласува държавния план-прием на област Ямбол за професионални гимназии и държавни и общински училища с паралелки за придобиване на професионална квалификация за учебната 2016/2017 година.

За постигане на разумно балансиран държавен план-прием, бяха организирани и проведени поредица от срещи и инициативи за обсъждане възможностите за подобряване ефективността и качеството на предлаганото професионално образование и обучение, съобразено с потребностите на икономическите направления и търсения в област Ямбол.

Предложението на област Ямбол е за 21 паралелки след 7 клас и 24 паралелки след 8 клас. Комисията подкрепи предложението в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ Ямбол  по три професии да се осъществява обучение чрез работа /дуално обучение/. Това са  Машинен техник, Мехатроника и Газова техника. Подкрепи и предложенията за прием по нови за областта професии и специалности за учебната 2016/2017 г. Това са в Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ Ямбол професия  „Фермер”, професия  „Агроеколог и в Основно училище „Д-р Петър Берон” Ямбол професия „Помощник в строителството”.

Регионалният инспекторат по образование Ямбол ще изпрати съгласувания план-прием за одобрение от министъра на образованието.

About the Author :